Χωρίς ΑΦΜ θα μείνουν ξαφνικά από τον επόμενο μήνα περισσότερες από 120.000 επιχειρήσεις που δεν δίνουν «σημεία ζωής» στην εφορία. Το υπουργείο Οικονομικών προχωρά άμεσα στην … απενεργοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους στο Τaxis, με αποτέλεσμα από τον Ιούλιο να μην μπορούν πλέον να έχουν συναλλαγές με την εφορία όλοι όσοι επιλεγούν προς διαγραφή.

Όπως προβλέπει το άρθρο 9 του νομοσχεδίου «Μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας» του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που δόθηκε την Τρίτη σε τριήμερη διαβούλευση, «η φορολογική διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή άλλο αδίκημα». Όπως διευκρινίζεται ο φορολογούμενος θα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν έχει υποπέσει σε παραβατική συμπεριφορά.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2015 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το οποίο έχει παρουσιαστεί στην Τρόικα , προβλέπει ότι έως τον Ιούλιο πρέπει να διαγραφούν τα ΑΦΜ των θεωρούμενων ως «ανεργών» επιχειρήσεων. Το μέτρο αφορά, αρχικά τουλάχιστον, τα νομικά πρόσωπα (εταιρίες) και όχι τα φυσικά πρόσωπα. Σχεδόν 1 στις 2 επιχειρήσεις (από τις περίπου 220.000 συνολικά) θα χάσουν έτσι την φορολογική τους «ταυτότητα», η οποία θα απενεργοποιηθεί.

«Κατεβάζουν ρολά»

Από τη στιγμή εκείνη δεν θα μπορούν να έχουν πλέον καμία δραστηριότητα στην αγορά, εκτός αν εμφανιστούν αυτοκλήτως στην εφορία για να δηλώσουν την παρουσία τους.

Αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται και για απενεργοποίηση χιλιάδων Α.Φ.Μ. από το Ηλεκτρονικό Μητρώο ΦΠΑ-VIES. Από το σύστημα σβήνονται τα ΑΦΜ και όταν ο υποκείμενος στο φόρο δεν υπέβαλε δηλώσεις Φ.Π.Α. για ένα χρόνο.

Το μέτρο έχει ως κυρίως στόχο να απαλλάξει το δημόσιο από περιττό διοικητικό κόστος για την παρακολούθηση εταιριών χωρίς ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον (για το φόβο και μόνον για έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων με τα στοιχεία τους) και υπολογίζεται να οδηγήσει σε εξοικονόμηση άνω των 30 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Πρακτικά όμως, «τιμωρούνται» και εταιρίες οι οποίες:

α) δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) για δύο συνεχόμενα έτη.

β) από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι δεν έχουν οικονομική δραστηριότητα.

γ) από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι έχουν δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία (διευθύνσεις κλπ).

δ) έχουν δηλώσει ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία κατόχου

Το μέτρο είχε μπει στα σκαριά το 2011, τώρα όμω θα γίνει η μεγάλη «σκούπα» στην αγορά. Πολλοί που ενημερώθηκαν με επιστολή από τη ΓΓΠΣ για να δώσουν σημεία ζωής και να προσέλθουν στις εφορίες προκειμένου να τακτοποιήσουν τέτοιες εκκρεμότητες, το έπραξαν ήδη. Για τους υπόλοιπους όμως, τα ΑΦΜ τους θα χαρακτηρισθούν ανενεργά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Εκτός αγοράς…

Οι συνέπειες της απενεργοποίησης του ΑΦΜ θα είναι βαριές αφού όσοι επιλεγούν δεν θα μπορούν:

• να υποβάλουν οποιαδήποτε δήλωση στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ.

• να υποβάλουν οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά.

•να τύχουν απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, κληρονομιών και γονικών παροχών κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

•να λάβουν πιστοποιητικό για υποβολή δηλώσεων κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών,

•να λάβουν πιστοποιητικό για μεταβίβαση ακινήτων

• να λάβουν φορολογική ενημερότητα

• να εισπράξουν ποσά από την εξόφληση τίτλων πληρωμής (Χρηματικά Γραμμάτια, Γραμμάτια τρίτων, Χρηματικά εντάλματα).

•να έχουν συναλλαγές με το Δημόσιο τομέα (συμμετοχή σε διαγωνισμό για προμήθεια υλικών ή ανάθεση έργων του Δημοσίου).

Αντίθετα ακόμα και με ανενεργό ΑΦΜ, θα βεβαιώνονται κανονικά και θα εισπράττονται τυχόν οφειλές, θα επιβάλλονται πρόστιμα ενώ θα μπορούν να κατατεθούν δηλώσεις μόνον χειρόγραφα στις ΔΟΥ.

Για τα φαρμακεία

Το νομοσχέδιο προβλέπει πως η άδεια ίδρυσης φαρμακείου, χορηγείται, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου, με απόφαση του Αρμοδίου Περιφερειάρχη και κοινοποιείται στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Τα δικαιολογητικά δε για την ίδρυση φαρμακείου μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου.

Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, η κατάθεση των τελευταίων γίνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου.

Οι άδειες ιδρύσεως του φαρμακείου χορηγούνται ως εξής: Το μήνα Ιανουάριο και Ιούνιο κάθε έτους, οι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας θα αναρτούν στο διαδίκτυο τις υπάρχουσες, κατά την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και 31 Μαΐου του ίδιου έτους αντίστοιχα, κενές θέσεις φαρμακείου που θα προέρχονται, είτε από την επίσημη απογραφή του πληθυσμού του κράτους, είτε λόγω μη πλήρωσής τους κατά την διάρκεια του έτους (μέχρι 31 Δεκεμβρίου- 31 Μαΐου αντίστοιχα), είτε δημιουργήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο (θάνατος φαρμακοποιού - παραίτηση - συνταξιοδότηση).

Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου και Ιουλίου αντίστοιχα, θα υποβάλλονται οι αιτήσεις (μία αίτηση ανά Περιφερειακή Ενότητα), των εχόντων τα κατά το νόμο προσόντα υποψηφίων φαρμακοποιών, για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου. Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα κρίνονται από την Περιφερειακή Ενότητα.

Οι φαρμακοποιοί οι οποίοι δεν τηρούν την ως άνω διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για τα 3 έτη.

Τέλος, το σχέδιο νόμου προβλέπει πως με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη της έδρας των συστεγαζόμενων φαρμακείων δύναται να επιτραπεί η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα περισσότερων του ενός υπό ίδρυση φαρμακείων, εφ όσον χωροταξικά δεν παρακωλύεται η εξυπηρέτηση του κοινού και δεν έχει δηλωθεί η λειτουργία σε συγκεκριμένο κατάστημα νεοϊδρυόμενου φαρμακείου ή η μεταφορά φαρμακείου που ήδη λειτουργεί σε άλλη θέση σε απόσταση μικρότερη της προβλεπόμενης για τη λειτουργία ανάλογα με τον αριθμό των φαρμακείων ή των αδειών ιδρύσεως αυτών που πρόκειται να συστεγασθούν.

Στην περίπτωση αυτήν η ολοκλήρωση της ιδρύσεως του φαρμακείου με τη λήψη άδειας λειτουργίας και η πραγματοποίηση της μεταφοράς πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα 60 ημερών, αν δε παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η δηλωθείσα ίδρυση και η μεταφορά δεν αποτελούν κώλυμα για την έγκριση της αιτούμενης συστεγάσεως.

Ομοίως μπορεί να επιτραπεί η συστέγαση φαρμακείων υπό ίδρυση με λειτουργούντα φαρμακεία, καθώς και λειτουργούντων φαρμακείων μεταξύ τους. Επίσης επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα φαρμακαποθηκών υπό ίδρυση, λειτουργουσών και υπό ίδρυση λειτουργούσες φαρμακαποθήκες.

Ισολογισμοί -Κεραίες κινητής

Αναφορικά με την υποχρέωση ΑΕ και ΕΠΕ για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων το νομοσχέδιο αναφέρει πως η δημοσίευση αυτή καθίσταται απολύτως προαιρετική εξαιρουμένων των εισηγμένων εταιρειών και των πράξεων που κατά το νόμο δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).

Αναφορικά δε με την καταχώριση στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ προβλέπεται πως η αίτηση του υπόχρεου και τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως και κάθε έγγραφο και στοιχείο που υποβάλλει προς καταχώρηση ή δημοσιεύει με επιμέλεια του ο υπόχρεος, υποβάλλεται κατ' επιλογή του υπόχρεου σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

Ακόμη προβλέπεται πως με κοινή απόφαση των υπουργών Υποδομών και Περιβάλλοντος που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της ΕΕΤΤ χαρακτηρίζονται έργα εγκατάστασης ή/και συντήρησης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ως έργα χαμηλής όχλησης, ιδίως έργα εγκατάστασης δικτύων ή/και επέκτασης μικρής κλίμακας, έργα μετατόπισης υφιστάμενων δικτύων, έργα συντήρησης ή/και επισκευής δικτύων και καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Με την απόφαση καθορίζονται απλοποιημένες διαδικασίες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και εγκατάστασης για τα έργα αυτά, ο τρόπος καταβολής των, τυχόν, τελών, οι δικαιούχοι είσπραξης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

newmoney.gr