Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας πρόκειται ΑΜΕΣΑ να προκηρύξει την υλοποίηση της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», παρέχοντας σε άνεργους νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Η δράση ΑΦΟΡΑ 38.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

• 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
• 23.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η δράση ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 420 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
• Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 180 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 240 ωρών πρακτικής άσκησης).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 136,8 εκ. ευρώ και αφορά το σύνολο της χώρας. 

Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και χρηματοδοτείται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020».

Η πρόσκληση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, έως και την Τρίτη 29 Ιουλίου 2014 . Μετά το πέρας της διαβούλευσης – λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα της– το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα προχωρήσει άμεσα στην οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους νέους ηλικίας 25 έως 29.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «H ενημέρωση των ενδιαφερομένων που θα συμμετέχουν στη Δράση, παρέχεται καθ' όλη τη διάρκεια της, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr. Επίσης, μέσω της ίδιας ιστοσελίδας γίνεται και η διαχείριση όλων των ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης, όπως η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από ωφελουμένους κ.ά. 

Οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με τη δράση μέσω της ιστοσελίδας αυτής, την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης. 

Σε κάθε ανακοίνωση που αναρτάται στην http://www.voucher.gov.gr ή οπουδήποτε αλλού και αφορά ωφελούμενο (πχ πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων) ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ο κωδικός αριθμός ΚΑΥΑΣ της αίτησης συμμετοχής.

Εφιστούμε την προσοχή στους συμμετέχοντες στη δράση ότι οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν με ελεύθερη βούληση τον πάροχο κατάρτισης με γνώμονα τα προσφερόμενα προγράμματα, την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους, χωρίς η κρίση και η απόφασή τους να επηρεάζεται από παραπλανητικές και καταχρηστικές πρακτικές προσέλκυσης και τυχόν παροχές, μη σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. 

Παράλληλα, προβλέπεται η συγκρότηση με Απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας οργάνου με τη συμμετοχή και άλλων αρμοδίων Δημοσίων Αρχών, με αντικείμενο τον έλεγχο περιπτώσεων παρόχων κατάρτισης που στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ακολουθούν επιθετικές παρελκυστικές πρακτικές για την προσέλκυση ωφελουμένων». 

Για την ενημέρωσή τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (www.kekaper.gr ). Η συμπλήρωση της φόρμας σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει τον υποψήφιο εκπαιδευόμενο όσον αφορά την επιλογή ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι, επίσης, μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Πάροχος Κατάρτισης), Ηγ. Γαβριήλ 103-105 Ρέθυμνο, τηλ. 2831040051, 52.