Σε Απάντηση προς τον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη ο οποίος είχε φέρει στη Βουλή, με σχετική Αναφορά του, τις προτάσεις της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης για την στήριξη των εμπόρων, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας/Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, αναφέρει σειρά μέτρων ενίσχυσης της ελληνικής επιχειρηματικότητας που έχει λάβει σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά και για το νομό Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα:

1. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013, με προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 200.000.000 ευρώ, για την ενίσχυση μεταποιητικών επιχειρήσεων που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους (δηλ. μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).
Αναλυτικότερα:
Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες Πλήθος κατατεθημένων προτάσεων Συνολικός επιχορηγούμενος επενδυτικός προϋπολογισμός (ευρώ) Συνολική Δημόσια Επιχορήγηση (ευρώ)
Πανελλαδικά 2.111 531.457.470,39 224.419.826,10
Νομός Ηρακλείου 68 18.591.395,34 8.250.462,15

2. Υλοποιούνται τα προγράμματα «Νεανική Επιχειρηματικότητα», «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» με σκοπό την υποβοήθηση της εκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Αναλυτικότερα τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια είναι τα ακόλουθα:
Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Πλήθος κατατεθημένων προτάσεων Συνολικός επιχορηγούμενος επενδυτικός προϋπολογισμός (ευρώ) Συνολική Δημόσια Επιχορήγηση (ευρώ)
Πανελλαδικά 1.151 86.654.302,75 44.195.319,47
Νομός Ηρακλείου 37 2.732.820, 53 1.366.410,30


Νεανική Επιχειρηματικότητα Πλήθος κατατεθημένων προτάσεων Συνολικός επιχορηγούμενος επενδυτικός προϋπολογισμός (ευρώ) Συνολική Δημόσια Επιχορήγηση (ευρώ)
Πανελλαδικά 1.380 109.090.253,65 55.971.929,64
Νομός Ηρακλείου 66 5.829.661,63 2.914.830,77

3. Προκηρύχθηκε στις 4/2/2011 το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» με αρχικό προϋπολογισμό 30.000.000 ευρώ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας ως βασικής επιλογής για την αναβάθιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 10/3/2011 έως και 24/5/2011.

4. Προδημοσιεύτηκε στις 23/3/2011 το πρόγραμμα «Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα» με δημόσιο προϋπολογισμό επιχορήγησης 30.000 ευρώ.

5. Υλοποιούνται τα παρακάτω προγράμματα της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (νυν ΕΤΕΑΝ ΑΕ):
- Βρίσκεται στη φάση υλοποίηση η πρώτη φάση του Προγράμματος «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».
Εγκρίθηκαν 27.069 δάνεια ύψους 3.234.968.175,48 ευρώ με παροχή εγγυήσεων αξίας 2.587.974.540,38 ευρώ και συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ επιδότησης επιτοκίου, συνολικής αξίας 200.000.000 ευρώ.
Αναλυτικότερα για το νομό Ηρακλείου χορηγήθηκαν δάνεια σε 1.028 επιχειρήσεις, αξίας 98.163.625 ευρώ με εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για 78.530.900 ευρώ.

- Υλοποιείται η δεύτερη φάση του προγράμματος παροχής εγγυήσεων από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ «Β φάση Εγγύηση Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» από εθνικούς πόρους (ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου). Έχουν εγκριθεί 30.308 δάνεια ύψους 2.043.512.795 ευρώ με παροχή εγγύησης αξίας 1.634.810.236 ευρώ.
Αναλυτικότερα για το νομό Ηρακλείου χορηγήθηκαν δάνεια σε 821 επιχειρήσεις, αξίας 54.587.345 ευρώ με εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για 43.669.876 ευρώ.

- Βρίσκονται στο στάδιο εφαρμογής από το Μάιο του 2010 τα δύο νέα προγράμματα της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ» και «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγορά πρώτων υλών εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

6. Βάσει του Ν.3912/11 ιδρύθηκε το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο στην προσπάθεια για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Επιπρόσθετα, η Ελληνική Πολιτεία έχει προχωρήσει στη δημιουργία νέων μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα οποία θα διαχειριστεί το ΕΤΕΑΝ, μοχλεύοντας κεφάλαια από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Συγκεκριμένα:
Το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας» είναι ήδη μια πραγματικότητα αφού έχει υπογραφεί η σχετική ΚΥΑ και η Συμφωνία Χρηματοδότησης του ελληνικού δημοσίου και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Επίσης έχει κατατεθεί και το επιχειρηματικό σχέδιο που περιλαμβάνει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές. Η συνολική συνεισφορά από το ΕΣΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 460 εκατ. ευρώ.
Εντός του τρέχοντος μηνός θα γίνει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε στη συνέχεια και μετά από τη διαγωνιστική διαδικασία, να επιλεγούν οι τράπεζες που αναμένεται να συνεπενδύσουν στο εν λόγω Ταμείο ποσά ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ με τη συνδρομή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Έτσι θα συγκεντρωθεί περίπου ποσό 1,2 δις ευρώ που θα χορηγηθεί με τη μορφή ανακυκλούμενων δανείων βραχυπρόθεσμης και μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας στις ελληνικές επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους και χαμηλά δάνεια.

7. Συστάθηκε το Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ που αφορά την αλιεία, με αρχικό προϋπολογισμό 35 εκατ. ευρώ καθώς και το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με αρχικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ. Αναμένεται μετά από διαγωνιστική διαδικασία να μοχλευθούν τραπεζικά κεφάλαια ύψους 37 εκατ. ευρώ των ανωτέρω Ταμείων στην ελληνική αγορά με σκοπό να βοηθήσουν στην ίδρυση και ανάπτυξη επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα της ελληνικής οικονομίας.

8. Λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα JEREMIE σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο μοχλεύει κοινοτικούς πόρους υπό τη μορφή ενισχύσεων στην ίδια λογική με το ΕΤΕΑΝ. Συνολικά έχουν προϋπολογιστεί δάνεια ύψους 460 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο τριών προγραμμάτων του JEREMIE ήτοι:
- JEREMIE Νέα Επιχειρηματικότητα: Το πρώτο από τα τρία προγράμματα που αφορά τη δανειοδότηση έως 100.000 ευρώ για νεοσύστατες μικρές επιειρήσεις, έχει ξεκινήσει ήδη μέσω 2 τραπεζών από τις 23/3/2011.
- JEREMIE μικροδάνεια: Δανειοδότηση πολύ μικρών επιχειρήσεων που έχουν προσωπικό έως 10 άτομα και
- JEREMIE Ψηφιακή Στρατηγική: προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ