Με μια αόριστη απάντηση, περί ανέμων και υδάτων, ο Υπουργος Υγείας, ανταποκρίθηκε σε ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Σταθάκη και Ανδρέα Ξανθού, σχετικά με προβλήματα στη λειτουργία δομών υγείας στα Χανιά.

Όπως θα διαπιστώσετε, ο Υπουργός δεν απαντά στην ουσία του θέματος. Έτσι, για το Κέντρο Alzheimer ενημερώνει για το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει την επιχορήγηση του φορέα, ενώ οι βουλευτές ενημερώνουν ακριβώς για τα προβλήματα που δημιουργούν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις, οδηγώντας σε υποχρηματοδότηση.

Σε σχέση με τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ οι απαντήσεις είναι αόριστες, αναφέροντας προθέσεις για πρόσληψη προσωπικού και οικονομική ενίσχυση στο μέλλον.

Ακολουθεί η απάντηση του Υπουργείου:

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 449/25-6-2014 ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Ανδρέα Ξανθό και Γεώργιο Σταθάκη, με θέμα: «Σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δομές υγείας στην περιοχή Χανίων», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σε ότι αφορά στο θέμα της χρηματοδότησης – λειτουργίας του Κέντρου Alzheimer Χανίων (Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών Alzheimer), από τον Ιούλιο του 2013 και εντεύθεν, η χρηματοδότηση των Φορέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας καθορίζεται από τον αριθμό των θεραπευτικών πράξεων που αποστέλλουν οι Φορείς σε μηνιαία δελτία, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ήτοι βάσει των κάτωθι Αποφάσεων:

1. αριθμ. πρωτ. Υ5β/ΓΠοικ. 50557/29-5-2013 (ΦΕΚ 1299/τ. Β΄/29-5-2013) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Υ5β/ΓΠοικ. 156618/25-11-2009 «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 2444/τ. Β΄/14-12-2009)», όπως τροποποιήθηκε με την Υ5β/ΓΠοικ. 56669/11-6-2013 (ΦΕΚ 1426/τ. Β΄/12-6-2013) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Υ5β/ΓΠοικ. 156618/25-11-2009 «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 2444/τ. Β΄/14-12-2009), όπως ισχύει, τροποποιηθείσα με την υπ αριθμ. Υ.Α. Υ5β/ΓΠοικ. 50557/29-5-2013 ΦΕΚ 1299/τ. Β΄/29-5-2013».

2. αριθμ. πρωτ. Υ5β/ΓΠοικ. 50552/29-5-2013 (ΦΕΚ 1299/τ. Β΄/29-5-2013) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της Υ.Α. με αριθμ. πρωτ. Υ5β/ΓΠοικ. 1662/21-5-2001 (ΦΕΚ 691/τ. Β΄/2001) με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του Ν. 2716/1999, καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ιδίου άρθρου».

3. αριθμ. πρωτ. Υ5β/ΓΠοικ. 56675/11-6-2013 (ΦΕΚ 1426/τ. Β΄/12-6-2013) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της ΚΥΑ Α3α/οικ. 876/16-5-2000 «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 661/τ. Β΄/23-5-2000)».

Κατά το έτος 2013, όπως και για το τρέχον έτος, ο ως άνω Φορέας επιχορηγήθηκε από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού, καθώς και από πόρους του ΕΣΠΑ με βάση το παραγόμενο έργο του, σύμφωνα με το ως άνω ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η επιχορήγηση του Φορέα για το 2ο εξάμηνο του τρέχοντος έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2014 και ως εκ τούτου δεν υφίσταται θέμα υποχρηματοδότησης.

Επιπροσθέτως, το Τμήμα Εξαρτησιογόνων Ουσιών της Δ/νσης Εξαρτήσεων του Υπουργείου, κάθε καλοκαίρι του προηγούμενου οικονομικού έτους, υποβάλλει στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τεκμηριωμένες προτάσεις δαπανών των φορέων που εποπτεύει (όπως ΟΚΑΝΑ και ΚΕΘΕΑ) στο πλαίσιο του τακτικού προϋπολογισμού, για το επόμενο οικονομικό έτος.
Η αρμόδια υπηρεσία, αφού μελετήσει τα σχετικά στοιχεία που της υποβάλλονται με τις σχετικές απαντήσεις των φορέων, τόσο σε επίπεδο τεκμηριωμένης, έγκυρης, μελετημένης, ρεαλιστικής, συνεπούς, δεσμευτικής και σαφούς διατύπωσής τους εκ μέρους των εποπτευόμενων ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ όσο και της διαπιστωμένης αναγκαιότητας για το εκάστοτε ύψος των επιχορηγήσεων, προβαίνει σε επακόλουθες δικές της εισηγήσεις.

Αναφέρουμε ότι, το ύψος της εκάστοτε επιχορήγησης καθορίζεται με εισήγηση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και των δικών του περαιτέρω ενεργειών. Σημειώνουμε ότι, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους παρέχει οδηγίες για την κατάρτιση και υποβολή προτάσεων που αφορούν στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) από τους φορείς εποπτείας της Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη 2014-2017 (π.χ. αναφέρουμε το με αρ. πρωτ. 2/44483/ΔΠΓΚ/3-7-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους-Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης με θέμα: «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού Έτους 2015»). Επιπροσθέτως, η Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών-Τμήμα ΜΠΔΣ και Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας με το αρ. πρωτ. Β1α/οικ. 106275/18-11-2013 έγγραφό της με θέμα: «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2014-2017» αποδίδει στους φορείς την ευθύνη τήρησης ελέγχου των ορίων των επιχορηγήσεων που τους καταθέτει.

Περαιτέρω, μετά από σχετικές προσκλήσεις των αρμοδίων Διαχειριστικών Αρχών, καθώς και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η Δ/νση Εξαρτήσεων ενδέχεται να εκδώσει αποφάσεις εγκρίσεων σκοπιμότητας για ενδεχόμενη ένταξη έργων των φορέων απεξάρτησης σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα ή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/Εθνικοί πόροι.
Στην πάροδο του κάθε τρέχοντος οικονομικού έτους η Δ/νση Εξαρτήσεων πολλές φορές εισηγείται, εάν είναι αναγκαίο, συμπληρωματική επιχορήγηση για τους φορείς απεξάρτησης που εποπτεύει με τεκμηριωμένες προτάσεις.

Σε ότι αφορά στις εθνικές και διεθνείς συνεργασίες και στη δικτύωση, η ανάπτυξη ενός ευρέως συνεργασίας δικτύου, με θεσμική κατοχύρωση και αποδοχή των όρων συνεργασίας από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με εθνικούς και ξένους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της απεξάρτησης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμβάλλει στην πληρέστερη κάλυψη των εξαρτημένων σε μια εποχή οικονομικής κρίσης και σε ένα πλαίσιο αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας αυτών των υπηρεσιών (σχέση κόστους-οφέλους).

Αναφέρουμε ότι, με την συνεργασία και τη δικτύωση των αρμοδίων φορέων επιτυγχάνεται η ταχύτερη και πληρέστερη κάλυψη των περισσοτέρων αναγκών των ατόμων υπό εξάρτηση από εξαρτησιογόνες ουσίες, καθώς και η αποδοτική αξιοποίηση προσωπικού, χώρων και ανθρωποωρών.

Σχετικά με το τρίτο (3) ερώτημα που αφορά σε θέματα του ΚΕΘΕΑ, σας γνωρίζουμε ότι, έχει απαντηθεί με την υπ αριθμ. 43/3-7-2014 Επίκαιρη Ερώτηση, που συζητήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 8/7/2014, τα πρακτικά της οποίας υποβάλλονται συνημμένα.