Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφιμων, με αριθμό πρωτ. 3323/99635/1-8-2014 ορίζονται και τα εξής:

Δικαιώματα Αναφύτευσης.

1. Δικαίωμα Αναφύτευσης είναι το δικαίωμα φύτευσης αμπελώνων σε έκταση ισοδύναμη, από άποψη καθαρής παραγωγής, προς την εκριζωθείσα έκταση αμπελιών.

2. Τα δικαιώματα αναφύτευσης είναι:

• Δικαιώματα αναφύτευσης σε ισχύ στα χέρια των παραγωγών που χορηγήθηκαν πριν την 31 Ιουλίου 2008, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται πριν το τέλος της όγδοης αμπελουργικής περιόδου που έπεται εκείνης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση.

• Δικαιώματα αναφύτευσης που χορηγούνται μετά την 1η Αυγούστου 2008 δυνάμει του Καν (ΕΚ) 1234/2007 και δύνανται να χρησιμοποιηθούν πριν το τέλος της πέμπτης αμπελουργικής περιόδου, που έπεται εκείνης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση.

Τα δικαιώματα αναφύτευσης εάν δεν χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια της περιόδου ισχύος, επιστρέφουν στο Εθνικό αποθεματικό της χώρας.

Διαδικασία χορήγησης δικαιώματος αναφύτευσης

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να προβεί σε εκρίζωση αμπελώνα, για την απόκτηση δικαιώματος αναφύτευσης, υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην οποία ανήκει το αμπελοτεμάχιο, σχετική αίτηση.

2. Η ανωτέρω αίτηση ελέγχεται διοικητικά και στη συνέχεια εξετάζεται με επιτόπιο έλεγχο παρουσία του αιτούντα ή εκπροσώπου του, το αργότερο εντός (30) ημερών από την υποβολή της.

3. Ο αιτών μετά τον επιτόπιο έλεγχο προβαίνει στην εκρίζωση του αμπελιού και ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία.

4. Η Δ.Α.Ο.Κ. μετά από επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνει την εκρίζωση και ακολούθως χορηγεί στον αιτούντα δικαίωμα αναφύτευσης.