Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται ένα πολύ σημαντικό έργο που υλοποιεί ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013».

Πρόκειται για την πράξη με τίτλο: «Ασφαλές Διασυνοριακό Λιμενικό Σύστημα (Cross – border Safe port – Network)» και ακρωνύμιο «SAFEPORT», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και με εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%.

Ο στόχος της συγκεκριμένης πράξης είναι η βελτίωση της γενικής προσπελασιμότητας των συγκεκριμένων περιοχών στις οποίες υλοποιείται, καθώς και η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσα από την υιοθέτηση των αρχών ασφάλειας (security / safety) στις λιμενικές υποδομές, οι οποίες και αποτελούν βασικές παράμετροι για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας.

Πρόσθετος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας και ο συντονισμός των εμπλεκομένων στα πλαίσια της προστασίας και ασφάλειας των λιμενικών τους υποδομών, η εξασφάλιση επαρκών και ισοδύναμων επιπέδων προστασίας των και ο προσδιορισμός των απαιτήσεων των φορέων αυτών από τους κρατικούς φορείς, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση τους προς τους διεθνείς κανονισμούς και απαιτήσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι: 1.259.000.000 ευρώ. Στο έργο περιλαμβάνονται προμήθειες εξοπλισμού και εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας καθώς και η εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων και κοινές δράσεις-γυμνάσια με συμμετοχή των λιμανιών στα οποία υλοποιείται.

Στην συγκεκριμένη πράξη, εκτός από τον ΟΛΗ, που είναι ο συντονιστής εταίρος, μετέχουν και το λιμάνι της Λάρνακας (Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Κύπρου) καθώς και τα Λιμενικά Ταμεία της Πάτμου, της Καλύμνου και του Ρεθύμνου.

Το έργο «SAFEPORT» επιχειρεί να αντιμετωπίσει ζητήματα ασφάλειας (security) των κρίσιμών υποδομών των λιμένων, των πλοίων και των επιβατών κατά την διάρκεια της επιβίβασης, αποβίβασης από το πλοίο καθώς και της παραμονής τους στο λιμάνι, σε συνδυασμό με την ασφάλεια (safety) των επιβατών στην θαλάσσια περιοχή πλησίον του λιμανιού.

Πρόσθετα επιχειρείται η ενίσχυση της υποδομής και του εξοπλισμού των λιμένων, που συμμετέχουν, με την χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων που θα επιτρέπουν τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης της κυκλοφορίας στην περιοχή ευθύνης τους. Έτσι αυξάνεται η ασφάλεια και γίνεται δυνατή η καλύτερη διαχείριση κινδύνων. Το «SAFEPORT» θα προσφέρει καινοτόμες εφαρμογές και θα αποτελέσει την βάση για την ανάπτυξη ενός παρατηρητηρίου ανάπτυξης της κρουαζιέρας στην περιοχή.

Στα πλαίσια του έργου έχει ήδη εκπονηθεί και παραδοθεί Μελέτη Αντιμετώπισης Κρίσεων, προς την κατεύθυνση αναγνώρισης και αντιμετώπισης κινδύνων (risk identification, risk assessment, risk management) με ιδιαίτερη έμφαση στις έννοιες: Ασφάλεια (safety, security), αλλά και την αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου.

Αυτή η μελέτη ικανοποιεί τις απαιτήσεις της διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας αλλά και των διαχειριστών των Κ/Ζ, που δίνουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στα ζητήματα ασφάλειας/αντιμετώπισης κινδύνων, δημιουργώντας περαιτέρω ευνοϊκότερες συνθήκες για την προσέλκυσή τους, στα πλαίσια της εθνικής πολιτικής για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας.

Με βάση την μελέτη ο ΟΛΗ είναι σε θέση να επιτύχει την αποτελεσματική οργάνωση και επικαιροποίηση των αναγκών του λιμανιού σε ζητήματα ασφάλειας, αλλά και έναντι οποιουδήποτε κινδύνου απειλήσει την εγκατάσταση (risk assessment), καθώς και τον καλύτερο συντονισμό με τις τοπικές Αρχές κατά τη διάρκεια των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που απαιτούν την εφαρμογή του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ).

Ακόμα στα πλαίσια του έργου ο ΟΛΗ προμηθεύεται έναν μεταφερόμενο οικίσκο ο οποίος είναι εξοπλισμένος με σύστημα ελέγχου επιβατών (μαγνητική πύλη), με συσκευή X-RAY για τον έλεγχο αποσκευών και (2) κάμερες ασφαλείας.

Επίσης, ο οικίσκος διαθέτει ενσωματωμένο κέντρο ελέγχου με συστήματα οπτικών και ηχητικών αναγγελιών (οθόνες, σειρήνες, φωνητικές ειδοποιήσεις, κλπ) και γεννήτρια 6KW διασφαλίζοντας λειτουργική αυτονομία 5 ωρών.

Σκοπός τη συγκεκριμένης προμήθειας (παραδίδεται σύντομα) είναι η άμεση και ευέλικτη κάλυψη των αναγκών ασφαλείας κατά την κίνηση εισερχομένων επισκεπτών προς την ζώνη κρουαζιερόπλοιων με σταθμό ελέγχου γρήγορης ανάπτυξης, άμεσης διαθεσιμότητας, πολλαπλών εφαρμογών, τύπου trailer, για εφαρμογή ελέγχου εισόδου, συλλογής δεδομένων, ελέγχου πλήθους, καθοδήγησης πλήθους, κλπ.

Τέλος, ο Οργανισμός προμηθεύεται ένα όχημα περιπολίας με φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία, σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της λιμενικής εγκατάστασης, δυο ηλεκτροκίνητα (δίτροχα) οχήματα όρθιας θέσης οδήγησης (έχουν παραδοθεί), για την γρήγορη μετακίνηση του προσωπικού φύλαξης (security) και ένα ειδικό όχημα 6θέσιο με ράμπα και ειδική θέση πρόσδεσης για αναπηρικό αμαξίδιο (έχει παραδοθεί) για μεταφορά ΑΜΕΑ.

Τα δίτροχα οχήματα και το ειδικό 6θεσιο όχημα αναβαθμίζουν σημαντικά την δυνατότητα του ΟΛΗ να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες, τόσο σε ότι αφορά την μετακίνηση όσων αντιμετωπίζουν κινητικά ή άλλα προβλήματα, όσο και στην συνεχή επιτήρηση των χώρων, για την ασφάλεια τους, αλλά και την πληροφόρηση τους για την πόλη και το λιμάνι.

Με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι εμφανές ότι το λιμάνι του Ηρακλείου θα έχει αναβαθμίσει τόσο τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες του όσο και το επίπεδο ετοιμότητας του για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.