Σε δημόσια διαβούλευση έδωσε σήμερα Παρασκευή το υπουργείο Περιβάλλοντος το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «για τον νέο Ελληνικό Κεντρικό Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων και το σχέδιο νόμου για την τροποποίησης του ν. 4123/2013 «Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ενέργειας κ. Μ. Παπαγεωργίου η ανάληψη των υπηρεσιών αποθήκευσης και διαχείρισης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης της χώρας από τον υπό σύσταση μη κερδοσκοπικό φορέα, αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του κόστους και στην μεγιστοποίηση του οφέλους διαχείρισης για τους πολίτες και την οικονομία, λόγω της μαζικότητας και του κύρους σε καλύτερους οικονομικούς όρους.

«Η πρακτική, της συντριπτικής πλειοψηφίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της δημιουργίας Κεντρικού Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων, ο οποίος αποκτά και διατηρεί ιδιόκτητα ή κρατικά αποθέματα πετρελαιοειδών προϊόντων ή διαχειρίζεται αποθέματα υπόχρεων οικονομικών φορέων, έχει αποδειχθεί ότι θωρακίζει το σύστημα διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και συνεπώς την ασφάλεια εφοδιασμού», σημειώνεται στο κείμενο της πρόσκλησης διαβούλευσης.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου σκοπός του νέου Ελληνικού Κεντρικού Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων είναι η απόκτηση, διατήρηση και πώληση αποθεμάτων πετρελαίου για τους σκοπούς του ν. 4123/2013 ή για τη συμμόρφωση της Ελλάδας προς διεθνείς συμφωνίες περί διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου.

Η εταιρία αποτελεί το μοναδικό φορέα της χώρας στον οποίο μπορούν να ανατίθενται αρμοδιότητες για την απόκτηση και πώληση ειδικών αποθεμάτων κατά την έννοια του άρθρου 8Α του ν. 4123/2013. Προς το σκοπό αυτό η εταιρία θα μπορεί ιδίως:

α) να αποκτά, να διατηρεί, να αποθηκεύει, να πωλεί, να εισάγει, να εξάγει και να διακινεί αργό πετρέλαιο και πετρελαιοειδή προϊόντα,

β) να μεταβιβάζει τα καθήκοντα περί διαχείρισης των αποθεμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο,

γ) να δέχεται μεταβιβάσεις υποχρεώσεων τήρησης αποθεμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο,

δ) να παρέχει πάσης φύσεως υπηρεσίες που αφορούν τη διατήρηση αποθεμάτων,

ε) να αποκτά κατά κυριότητα, να κατασκευάζει, να μισθώνει ή με άλλο τρόπο να αποκτά τη χρήση και κατοχή των απαραίτητων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και μέσων διακίνησης των αποθεμάτων,

στ) να διασφαλίζει την αναγκαία χρηματοδότηση για την εκπλήρωση του σκοπού της,

ζ) να χορηγεί οποιουδήποτε είδους εγγυήσεις, εμπράγματες ή άλλου είδους ασφάλειες υπέρ τρίτων για την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης, καθώς και να συνάπτει συμβάσεις εκχώρησης για τον ίδιο σκοπό,

η) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο για την εκπλήρωση του σκοπού της και

θ) να καταρτίζει και υποβάλλει προς την Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού προτάσεις .

in.gr