Με ναυλώσεις πλοίων σε εταιρείες του εξωτερικού καθώς και με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης του στόλου της, η ΑΝΕΚ προσπαθεί να βελτιώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα, μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, ειδικά για τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Αυτά επισημαίνονται μεταξύ άλλων στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για το 2014 που ανακοινώθηκε από την εταιρεία.

Τα βασικά μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και οι σημαντικότερες μεταβολές τους έχουν ως εξής:

- Ο κύκλος εργασιών για το α’ εξάμηνο του 2014 ανήλθε σε € 69,2 εκατ. έναντι € 73,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ενώ μικρή βελτίωση παρουσίασαν τα μικτά αποτελέσματα τα οποία ανήλθαν σε κέρδη € 1,6 εκατ. έναντι € 1,4 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

- Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 6,6 εκατ. έναντι ζημιών € 5,6 εκατ. την αντί-στοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Σημαντικά επιχειρηματικά γεγονότα (Α' εξαμήνου 2014 και μεταγενέστερα)

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης του στόλου, το Φεβρουάριο του 2014 το πλοίο «OLYMPIC CHAMPION» δρομολογήθηκε στη γραμμή των Χανίων αντικαθιστώντας το «ΛΑΤΩ».

Τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο συμφωνήθηκαν οι ναυλώσεις δύο πλοίων της ΑΝΕΚ σε εταιρείες του εξωτερικού οι οποίες είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τα αποτελέσματα του β’ εξαμήνου.

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Μητρικής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2014, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση μέτρων προκειμένου να αποκατασταθεί η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο ώστε να παύσουν να συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής του εδαφίου γ της παρ. 1 του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και έκανε δεκτή την εισήγηση του Δι-οικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εντός τριών μηνών με θέμα ημερησίας διατάξεως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε ποσό και με όρους που θα αποφασιστούν από την εν λόγω συνέλευση.

Το Μάιο του 2014 η θυγατρική ΛΑΝΕ ήρθε σε συμφωνία με αλλοδαπή ναυτική εταιρεία για τη ναύλωση του πλοίου «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» με υποχρέωση από το ναυλωτή εξαγοράς του έως τις 15 Σε-πτεμβρίου 2014.

Την 1η Αυγούστου 2014 ολοκληρώθηκε η πώληση των πλοίων «ΣΟΦΟΚΛΗΣ Β.» και «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ» έναντι συνολικού τιμήματος € 21 εκατ. με το οποίο θα μειωθεί ισόποσα ο μακροπρόθεσμος δανει-σμός της Εταιρείας. Ταυτόχρονα, συνάφθηκαν συμβάσεις μακροχρόνιας ναύλωσης των εν λόγω πλοίων με δικαίωμα επαναγοράς τους.

Δείτε εδώ αναλυτικά την έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων