Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυ-κείου Ηρακλείου προτίθεται να καλύψει τις κενές θέσεις μαθητών/τριών που έχουν προκύψει, καθώς και αυτές που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2014-2015, στη Β΄ Τάξη.

Σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολειών (ΔΕΠΠΣ) 14987/Γ1/03-02-2014 (ΦΕΚ:269/ΤΒ/07-2-2014), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση Γ1/75174/14-05-2014, με θέμα «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2014-2015» οι θέσεις θα καλυφθούν μετά από γραπτή δοκιμασία / τεστ δεξιοτήτων στο γνωστικό πεδίο της Κατανόησης Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών.

Ειδικότερα:
• Στο γνωστικό πεδίο της Κατανόησης Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας εξετάζο-νται οι ικανότητες στην ανάγνωση και στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερί-δες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια κλπ), καθώς και οι ικανότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου.

• Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι ικανότητες κατανόησης του σημαντικού ρόλου των Μαθηματικών στην καθημερινότητα, η ικανότητα ανάπτυξης επιχειρημάτων, αιτιολογήσεων και συλλογισμών, καθώς και οι αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές και στοχαστικές γνώσεις και δεξιότητες.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε ουδεμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Γι’ αυτό, οι μαθητές/τριες δεν απαιτεί-ται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στην Α΄ Λυκείου.

Για τον τύπο και τη μορφή της δοκιμασίας , αλλά όχι για το περιεχόμενο –αφού αναφέρεται σε άλλες τάξεις, μπορείτε να ενημερωθείτε στον ιστότοπο της ΔΕΠΣΣ: http://depps.minedu.gov.gr (κάτω από το μενού Μαθητές).

Η δοκιμασία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9-9-2014 και ώρα 09:00 π.μ. στο χώρο του σχολείου. Η δοκιμασία θα έχει τρίωρη διάρκεια. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν σε ύλη που έχουν διδαχθεί μέχρι και την τάξη που έχουν φοιτήσει και δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου (οδός Γ. Κορνάρου 17, Εσταυρωμένος, τηλ. 2810 261985), από 3 έως 8 Σεπτεμβρίου 2014, 08:00-14:00, φέροντας μαζί τους:

• αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του γονέα/κηδεμόνα
• αστυνομική ταυτότητα του υποψηφίου
• βεβαίωση εγγραφής στη Β΄ Τάξη από το Λύκειο φοίτησης του υποψηφίου

Με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. θα καταρτισθεί πίνακας αξιολόγησης, ο οποίος θα έχει ισχύ για το σχολικό έτος 2014-15.