Ενημερώνονται οι αλιείς ότι δημοσιεύτηκε η με αρ. 1240/14-8-2014 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, στο μέτρο 1.3 "Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα αλιευτικών εργαλείων" του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 (Φ.Ε.Κ. 2335/Β/29-8-2014) και αφορά σκάφη τουλάχιστον 5 ετών.

Η χορηγούμενη δημόσια ενίσχυση για τα σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας (ολικού μήκους κάτω από 12 μέτρα), είναι 60% για όλες τις δράσεις εκτός από την αντικατάστασης μηχανής σκάφους, όπου η δημόσια ενίσχυση είναι 40%. Για αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους πάνω από 12 μέτρα τα παραπάνω ποσοστά μειώνονται αντίστοιχα κατά 20%.

Οι επιλέξιμες δράσεις αφορούν σε εργασίες στον σκελετό, μετασκευές, υπερ-κατασκευές, εσωτερικές διευθετήσεις, αντικατάσταση κινητήρα, σύστημα κατεύθυν-σης, εξοπλισμός πλοήγησης και επικοινωνίας, εξοπλισμός ασφάλειας και διάσω-σης, ψυκτικός εξοπλισμός, εξοπλισμός επεξεργασίας αλιευμάτων, ηλεκτρογεννή-τριες, αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων με άλλα επιλεκτικότερα κ.λ.π. με σκοπό την βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και ποιότητας των αλιευμάτων, χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική δυνατότητα του σκάφους.

Ο ελάχιστος προτεινόμενος προϋπολογισμός πρέπει να είναι τα 3.000,00 ευρώ, εξαιρουμένης της δράσης για επιλεκτικότερα αλιευτικά εργαλεία, για την οποία ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός πρέπει να είναι τα 1.500,00 ευρώ .

Ο μέγιστος προϋπολογισμός διαμορφώνεται ανάλογα με τη χωρητικότητα του σκάφους και την ηλικία.

Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1-10-2012, μπορούν να προσμετρη-θούν στην απαιτούμενη συμμετοχή των επενδυτών με ίδια κεφάλαια, εφόσον δια-πιστώνεται η εξόφλησή τους .

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, λήγει στις 31-10-2014 και οι ενδιαφερόμε-νοι πρέπει να υποβάλλουν στην υπηρεσία μας φάκελο σχετικών δικαιολογητικών μαζί με αντίγραφο αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα αλιείας της ΠΕ Ρεθύμνου , στη Δ/νση: Δημητρακάκη 17, αρμόδιοι, Ε. Κυδωνάκης τηλ. 28313 43813 και Ε. Τζιφάκη τηλ. 28313 43814.