Με την έγκριση 1499 φακέλων,  ολοκληρώθηκε η διαδικασία τελικής αξιολόγησης, υποψηφίων  για ένταξη στο Mέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Συνολικά αξιολογηθήκαν 1608 φάκελοι υποψηφιότητας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.

Η τελική αξιολόγηση ήταν θετική για 1499 υποψήφιους και απορριπτική για 109 υποψήφιους.

Με βάση της διαθέσιμες πιστώσεις (οι όποιες το έτος 2014 ήταν 22.800.000 € για την Περιφέρεια Κρήτης) συντάχθηκε πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων τελικής αξιολόγησης και οι υποψήφιοι κατατάχτηκαν κατά απόλυτη σειρά βαθμολογίας ως έξης : 1.191 στην κατηγορία των «εν δυνάμει δικαιούχων», 308 στην κατηγορία των «επιλαχόντων» και 109 στην κατηγορία των « απορριπτόμενων ».

Οι πίνακες κατάταξης των αποτελεσμάτων της τελικής αξιολόγησης αναρτήθηκαν:
• Στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στις κατά τόπους
Περιφερειακές Ενότητες.
• Στη Δ/νση Αγροτικών υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
• Στο δικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης www.apdkritis.gov.gr