Για τη κάλυψη των αυξημένων επιβατηγών αναγκών που παρατηρούνται κατά τους μήνες Ιούνιο- Σεπτέμβριο στις τουριστικές περιοχές και επειδή τα υπάρχοντα αυτοκίνητα στην περιοχή δεν επαρκούν σύμφωνα με αίτημα του δήμου Χερσονήσου ανακοινώνεται ότι:

Η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου καλεί τους ιδιοκτήτες των ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) που ενδιαφέρονται για την προσωρινή μεταστάθμευση τους σε τουριστική περιοχή κατά τη θερινή περίοδο 2011, να υποβάλλουν από 1-6-2010 μέχρι 07-6-2010 στην υπηρεσία (Γραφείο 2) σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.

Με την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας και του Βιβλιαρίου μεταβολών
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Ε1 και εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2010
4. Βεβαίωση του δήμου για τη μόνιμη κατοικία
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 3 του Ν 1437 με προκαθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ