Την επόμενη προγραμματική περίοδο θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης, της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και της ολοκλήρωσης του αμφιθέατρου του αρχαιολογικού μουσείου, σύμφωνα με απάντηση των υπουργείων Ανάπτυξης και Πολιτισμού.

Η απάντηση δόθηκε μετά από ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Κυριάκου Βιρβιδάκη, σχετικά με το αμφιθέατρο και τον περιβάλλοντα χώρο του μουσείου, τα οποία δεν ολοκληρώνονται πλήρως.

Στην ερώτηση ζητούσε ενημέρωση σχετικά με το ποιό πρόγραμμα και πότε θα χρηματοδοτηθούν οι συγκεκριμένες εκκρεμότητες και αν υπάρχουν εκκρεμείς λογαριασμοί που δεν έχουν πληρωθεί. (δείτε εδώ)

Στην απάντησή του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας διαβιβάζει έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, το οποίο υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Γιαννούσης (δείτε εδώ)

Στην απάντησή του, ο κ. Γιαννούσης αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Με βάση τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΕΣΠΑ, υπάρχουν δύο έργα που σχετίζονται με το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και είναι ενταγμένα στον Άξονα 3 του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007 -2013, ενώ τη διαχείριση των συγκεκριμένων έργων ασκεί η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού (ΕΥΤΟΠ) στο πλαίσιο εκχώρησης πόρων και αρμοδιοτήτων διαχείρισης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα».

Τα δύο έργα είναι τα ακόλουθα:

(α) «Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων», που αφορά καθαρά την κατασκευή του Μουσείου (έργα πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικά), με κωδικό MIS 305620 και προϋπολογισμό ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 17.985.000 € και

(β) «Εκπόνηση μελέτης μόνιμης έκθεσης και εξοπλισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων – Οργάνωση περιοδικής έκθεσης Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων από τον 19ο στον 21ο αιώνα: μια περιπετειώδης πορεία στο χώρο και στο χρόνο», που αφορά τη μελέτη για τη μόνιμη έκθεση του νέου, υπό κατασκευή, μουσείου, τον εξοπλισμό των εργαστηρίων συντήρησης και τη δημιουργία και λειτουργία μιας περιοδικής έκθεσης την περίοδο Μαΐου – Οκτωβρίου 2015. Το συγκεκριμένο έργο έχει κωδικό MIS 464058 και προϋπολογισμό ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 910.800 €.

Με βάση το τελικό σχέδιο εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα», που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την ΕΥΤΟΠ, τα ανωτέρω έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν και να είναι λειτουργικά στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2007 -2013, δηλαδή ως το τέλος του 2015, με προβλεπόμενες τελικές δαπάνες το πρώτο 9.866.177 € και το δεύτερο 750.000 €.

Την ευθύνη διαχείρισης των συγκεκριμένων έργων που αφορούν το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων έχει το συνερωτώμενο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (μέσω της ΕΥΤΟΠ) το οποίο και είναι αρμόδιο για απάντηση στα υπόλοιπα θέματα που τίθενται στην ερώτηση του κυρίου Βουλευτού.»

Στην απάντησή του (δείτε εδώ) ο Υπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013 με προϋπολογισμό 17.985.000€. Το έργο συμβασιοποιήθηκε στις 3.4.2012 με το ποσό των 9.176.716, 60 €. Οι δαπάνες ανέρχονται στο ποσό 4.329.629, 54 €, δηλαδή αφορά στο 48% του συμβατικού αντικειμένου.

Επίσης, ο φορέας υλοποίησης που είναι η Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων ΥΠ.ΠΟ.Α. διαχειρίζεται και το Υποέργο 2 «Σύνδεση κτηρίου με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας», προϋπολογισμού 150.000,00€.

Στον φορέα υλοποίησης μετά την αύξηση του ορίου πληρωμών από το Π.Δ.Ε. έχει κατανεμηθεί το ποσό του 1.000.000, 00 € για το Γ’ Τρίμηνο του 2014, ποσό το οποίο υπερκαλύπτει τους υποβληθέντες λογαριασμούς.
Επίσης, στο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται το έργο «Εκπόνηση μελέτης μόνιμης έκθεσης και εξοπλισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων – Οργάνωση περιοδικής έκθεσης ‘‘ Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων από το 19ο στον 21ο αιώνα: μια περιπετειώδης πορεία στον χώρο και στον χρόνο’’». Το έργο εντάχθηκε στις 6.12.2013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007 -2013, με φορέα υλοποίησης την ΚΕ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και προϋπολογισμό 820.000,00 €.

Η υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης, της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και της ολοκλήρωσης του αμφιθέατρου θα χρηματοδοτηθεί από την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020. Ήδη έχει γίνει σχετική συνεννόηση με την Περιφέρεια Κρήτης.

Σε κάθε περίπτωση και τα 2 έργα που έχουν ενταχθεί στη τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθιστούν το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων απολύτως λειτουργικό.»