Την θεσμοθέτηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ιδιαίτερα για τους διαγωνισμούς δημόσιων προμηθειών προϊόντων σε μεγάλες ποσότητες και για υλικά με κοινές τεχνικές προδιαγραφές, όπου μικρή διαφορά στην μοναδιαία τιμή καταλήγει σε σημαντικό συνολικό οικονομικό όφελος, παρουσίασε ο υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ντίνος Ρόβλιας την Τρίτη στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υφυπουργός Ντ.Ρόβλιας, η διαδικασία θα αποτελείται από τα εξής στάδια:

τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό (eAuction), την ηλεκτρονική δημοσίευση (eNotification), την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών (eSubmission), την ηλεκτρονική κατακύρωση (eAward), την ηλεκτρονική παραγγελία (eOrdering), συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών καταλόγων (eCatalogues), την ηλεκτρονική τιμολόγηση (eInvoicing) και την ηλεκτρονική πληρωμή (ePayment).

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί εφαρμόζονται μόνον όταν οι προδιαγραφές των διαγωνισμών μπορούν να προσδιοριστούν με απολύτως ακριβή τρόπο. Η χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στοχεύει:
 
στη βελτίωση των τιμών, αλλά και άλλων στοιχείων των προσφορών, μόνον όμως αν τα στοιχεία αυτά επιδέχονται αυτόματη αξιολόγηση με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή να είναι προσδιορίσιμα ποσοτικά, κατά τρόπο ώστε να εκφράζονται αριθμητικά ή ως ποσοστά. 

΄Σύμφωνα με δημοσίευμα του in.gr o ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ή ηλεκτρονική δημοπρασία διεξάγεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ενώ διενεργείται μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων και πριν από την κατακύρωση της προμήθειας.

Προηγείται η πλήρης αξιολόγηση των προσφορών και συμμετέχουν σε αυτόν οι υποψήφιοι των οποίων οι προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού. Δηλαδή οι υποψήφιοι υποβάλλουν κανονικά της προσφορές τους, γίνεται η αξιολόγησή τους και μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών διενεργείται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός.

Η διεξαγωγή του γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, δηλαδή μέσω συστημάτων (πλατφόρμες), που δίνουν τη δυνατότητα στους υποψηφίους να υποβάλλουν νέες βελτιωμένες οικονομικές προσφορές.

Οι όροι διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού αναφέρονται με λεπτομέρεια στη διακήρυξη του διαγωνισμού και λαμβάνεται μέριμνα από τις αναθέτουσες αρχές, ώστε όλοι οι υποψήφιοι να είναι πλήρως ενημερωμένοι και να έχουν εκπαιδευθεί σχετικά για τη χρήση της πλατφόρμας και την ηλεκτρονική υποβολή των νέων βελτιωμένων οικονομικών προσφορών τους.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός, η χρήση της οποιαδήποτε ηλεκτρονικής πλατφόρμας που παρέχει υπηρεσίες διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειστηριασμών «είναι πολύ απλή» και η υποδομή που πρέπει να διαθέτει ένας προμηθευτής για να συμμετάσχει στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό είναι μόνο ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και μία σύνδεση στο διαδίκτυο.

Οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ποιοι άλλοι υποψήφιοι υποβάλλουν προσφορές ούτε ποιος είναι ο εκάστοτε μειοδότης.