Η Περιφέρεια Κρήτης, εταίρος του στρατηγικού έργου «MMWD-Αξιοποιώντας τη Μετανάστευση για την Ανάπτυξη» συμμετείχε στην 3η και τελευταία συνάντηση εργασίας για το διακρατικό διάλογο στον τομέα της ανάπτυξης και μετανάστευσης στη Ν.Α. Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε στην Τεργέστη της Ιταλίας στις 18 & 19 Σεπτεμβρίου 2014. 

Η συνάντηση έγινε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Friuli Venezia Giulia και τη συμμετοχή εκπροσώπων από Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές της Κρήτης, της Ιταλίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Σλοβενίας, του Μαυροβούνιου και της Αυστρίας.

Σκοπός ήταν η ολοκλήρωση κοινών σχεδίων δράσης, στο πνεύμα της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στην περιοχή της Ν.Α Ευρώπης, με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της μετανάστευσης σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής. Στο πλαίσιο της συνάντησης οργανώθηκαν τρία (3) παράλληλα θεματικά τραπέζια διαλόγου: για την Αγορά Εργασίας, το Ανθρώπινο Κεφάλαιο και το Σύστημα Πρόνοιας. 

Στο στρογγυλό τραπέζι για την Αγορά Εργασίας η Περιφέρεια Κρήτης εκπροσωπήθηκε από τους Δρ. Κατερίνα Βλασάκη, συντονίστρια του "MMWD”-στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης στο Τμήμα Σχεδιασμού- και τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαο Παπαδάκη. Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τους συμμετέχοντες ήταν η σημασία της πολυπολιτισμικότητας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της αυτό-απασχόλησης. Ειδικότερα, τονίστηκε η αναγκαιότητα παρέμβασης στην αγορά εργασίας για ειδικές κατηγορίες του μεταναστευτικού πληθυσμού, όπως εκείνων από τρίτες χώρες με χαμηλά εκπαιδευτικά και τεχνικά προσόντα και ειδικότερα των γυναικών που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρήθηκε η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της απασχόλησης, σημειώνοντας τη σπουδαιότητα των ενεργειών ένταξης στην εργασία εκείνων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής. Προς την ίδια κατεύθυνση, αναπτύχθηκαν επιχειρήματα για την αναγκαιότητα ρύθμισης της εργασίας μέσω του μετασχηματισμού των άτυπων μορφών εργασίας σε τυπικές μορφές απασχόλησης και της αξιοποίησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, στην αύξηση της απασχόλησης και στην κοινωνική ένταξη. Η συζήτηση οδήγησε στη διατύπωση βασικών αξόνων δράσης για τις χώρες της Ν.Α Ευρώπης, οι οποίοι συνοψίζονται ως εξής: α. Σύνδεση της πολυπολιτισμικότητας με την επιχειρηματικότητα και την αυτό-απασχόληση, β. Προώθηση της διακρατικής επιχειρηματικότητας, γ. Προώθηση της κινητικότητας των νέων στην αγορά εργασίας μέσω διακρατικών δικτύων, δ. Ρυθμιστικό και κανονιστικό θεσμικό πλαίσιο στην αγορά εργασίας και συνεργασία μεταξύ των φορέων απασχόλησης, ε. Παροχή υπηρεσιών απασχόλησης/επιχειρηματικότητας μίας στάσης (one-stop shop). 

Στο στρογγυλό τραπέζι για το Ανθρώπινο Κεφάλαιο η Περιφέρεια Κρήτης εκπροσωπήθηκε από τον Χαράλαμπο Πίτερη, Δ/ντή Κατάρτισης ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. Κατά τη συζήτηση παρουσιάστηκαν οι ιδιαιτερότητες της κάθε συμμετέχουσας περιφέρειας στον τομέα της αξιοποίησης της Τεχνικής Εκπαίδευσης και της Καινοτομίας, ως εργαλεία περιφερειακής ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, οριστικοποιήθηκε ένα σχέδιο δράσης (Action Plan) και η συνδρομή του στη διαμόρφωση μελλοντικών δράσεων για τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020). Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η συμβολή στον αναπτυξιακό προσανατολισμό των περιφερειών και ο διαπολιτισμικός και αποκεντρωτικός χαρακτήρα της Τεχνικής Εκπαίδευσης, με την αξιοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών που στόχο έχουν την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αδυναμία λήψης θεσμοθετημένων αποφάσεων από την πλευρά των περισσότερων περιφερειακών αρχών πάνω σε θέματα εκπαίδευσης.

Στο θεματικό τραπέζι για τα Συστήματα Πρόνοιας καθορίστηκαν οι δράσεις, οι προτεραιότητες και οι πολιτικές που απαιτούνται προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αναδύονται στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας και της κοινωνικής οικονομίας, λόγω των δημογραφικών εξελίξεων και των συντελούμενων αλλαγών στις κοινωνικές δομές στις περιφέρειες της Ν.Α. Ευρώπης. Ο διακρατικός διάλογος αφού ξεπέρασε τις δυσκολίες που υπάρχουν λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων στις συμμετέχουσες σε αυτόν χώρες, κατάφερε να εντοπίσει τον τρόπο εφαρμογής κοινών πολιτικών και δράσεων στα ζητήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, τη μελλοντική βιωσιμότητα των μοντέλων κοινωνικής πρόνοιας και τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η κοινωνική οικονομία στη βιωσιμότητα των μοντέλων αυτών. Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε στη συζήτηση η Καλλιόπη Μαρκάκη, Κοινωνιολόγος και στέλεχος της Περιφέρειας-Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. 

Το “MMWD” είναι έργο στρατηγικής σημασίας και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας. Έχει διάρκεια 30 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2014. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 20 φορείς με συντονιστή την Περιφέρεια Emilia-Romagna (Ιταλία). Από την Ελλάδα συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης και η Αναπτυξιακή Ηρακλείου. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του έργου: http://www.migration4growth.eu