Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται:

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι

α) Με την αριθ. 1475/18-09-2014 ΥΑ (ΦΕΚ: 2568/Β’/25-09-2014) τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 698/2014 ΥΑ-Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια», σε ό,τι αφορά τον περιορισμό του χρονικού διαστήματος υποβολής προτάσεων έως 15.10.2014 και την αύξηση του μέγιστου προϋπολογισμού πρότασης στο ύψος των 2.000.000 € σε όλες τις περιοχές της χώρας.

και

β) Με την αριθ. 1476/18-09-2014 ΥΑ (ΦΕΚ: 2568/Β’/26-09-2014) τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 699/2014 ΥΑ-Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» του ΕΠΑΛ, σε ό,τι αφορά τον περιορισμό του χρονικού διαστήματος υποβολής προτάσεων έως 31.10.2014.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Tηλ. 2821346653-4, Fax: 2821346651, E-mail: [email protected]