Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου:

"Ο Διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε. Ηρακλείου, έχοντας υπόψη την πρ.16 του αρθ.14 του Ν.1566/1985 και με το αρ. πρ.152404/Γ2/24-09-2014 έγγραφο της Δ/νσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Β΄ & του Υ.ΠΑΙ.Θ., το αρ. πρ.159460/Γ2/3-10-2014 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Α΄ προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, για την διεξαγωγή εξετάσεων των μαθητών με ανεπαρκή φοίτηση, του κλάδου:

ΠΕ18.25 Φυσιοθεραπείας

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την υπ΄αρ. 131128/Δ2/18.8.2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. , καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στη Δ/νση Δ.Ε. Ηρακλείου, Ταχ.Δ/νση: Μονοφατσίου 8, 4ος όροφος Γραφείο 3, από 10-10-2014 έως και τις 13-10-2014 και ώρα 13:00. "