Πρώην ελεύθερος επαγγελματίας και έμπορος (επιχείρηση επιδιόρθωσης υποδημάτων -δερματίνων ειδών και εμπόριο ) σήμερα άνεργη , ζήτησε να ενταχθεί στο νόμο 3869/2010, και παρα τις ενστάσεις και αιτιάσεις των αντιδίκων πιστωτριών Τραπεζών, όχι μόνο θριαμβευτικά τα κατάφερε, αλλά και ρύθμισε τις οφειλές της , προστατεύοντας κύρια κατοικία, δύο επαγγελματικές στέγες και αγροτεμάχιο αυτό μας επισημαίνει η με ημερ.6.8.2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:επί της ουσίας της υπόθεσης

Πρόκειται, για δανειολήπτρια από το Ηράκλειο Κρήτης, άνεργη , πρώην ελεύθερος επαγγελματίας και έμπορος (επιχείρηση επιδιόρθωσης υποδημάτων και δερματίνων ειδών και εμπόριο ) 69 χρονών, έγγαμη , μητέρα δύο ενηλίκων τέκνων,(που δεν την βαρύνουν οικονομικά) χρεωμένη σε μία Τράπεζα , συνολικού ύψους των οφειλών της ανέρχεται στο ποσό των 309.791,12 ευρώ.

Το Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας της, φθάνει του ποσού των 800 ευρώ ,όπως ο ίδια αναφέρει στην υποβληθείσα αίτηση.

Εισόδημα που διαθέτει: Μοναδικό εισόδημα που διαθέτει ,είναι δύο εκμισθώσεις επαγγελματικών στεγών που το συνολικό μίσθωμα φθάνει στα 400 ευρώ.Το υπόλοιπο του κόστους διαβίωσης καλύπτεται από την αναπηρική σύνταξη του συζύγου της.

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει:

α)Κύρια κατοικία επιφανείας 135 τ.μ
β)Ακίνητο επαγγελματική στέγη, επιφανείας 76,50 τ.μ
γ) Ακίνητο επαγγελματική στέγη, επιφανείας 46,50 τ.μ
δ)Αγροτεμάχια

Η απώλεια της επιχειρηματικότητας της , λόγω κλεισίματος αυτής (παθητικό εσόδων) η συρρίκνωση των εισοδημάτων της , η γενικότερη οικονομική κρίση,τα αυξημένα έξοδα διαβίωσης, την έκαναν να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να αιτήσει την ένταξή της στο ν.3869/2010, η οποία και έγινε ,με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της δικηγόρου Ηρακλείου ,συνεργάτιδας της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα προσκομιζόμενα έγγραφα, όσα προφορικά ανέπτυξαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων. 'οσα κατέθεσε χωρίς όρκο η αιτούσα, την εν γένει διαδικασία , της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.

1)Δέχεται την αίτηση,

2) Διατάσσει, τη διατήρηση της νομικής και πραγματικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, όπως αυτή περιγράφεται στην αίτηση της.

3)Διατάσσει, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , κατά της αιτούσας, έως την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως, η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί για το έτος ,2021

4)Ορίζει, την καταβολή μηνιαίως του ποσού των 200 ευρώ, για τρία έτη (36) μήνες συμμέτρως προς τις απαιτήσεις των πιστωτριών

5) Της χορηγεί, περίοδο χάριτος "τριετία"

6)Επιβάλλει ,την καταβολή δόσης των 200 ευρώ μηνιαίως ,μετά το πέρας της τριετίας , για την διάσωση της κατοικίας μέχρι την εκδίκαση της αίτησης

Συμπερασματικά για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , που μέσω της συνεργάτιδας δικηγόρου στο Ηράκλειο ,επιμελήθηκε την υπόθεση ,έφθασε σαυτή την ευνοϊκή για την δανειολήπτρια έκβαση αυτής , θεωρείται, μια θετική απόφαση , καθώς το δικαστήριο του Ηρακλείου έκρινε ότι η δραστηριότητα που ασκούσε η εν λόγω δανειολήπτρια,(επιχείρηση επιδιόρθωσης υποδημάτων και δερματίνων ειδών μπορεί να χαρακτηριστεί ως μικρεμπορία, ενόψει της φύσης της εργασίας της, της ανάληψης μικρού επιχειρηματικού κινδύνου και των μειωμένων εισοδημάτων της, τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως αποτέλεσμα του σωματικού της μόχθου, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν πιθανολογήθηκε γενική παύση των πληρωμών της αιτούσας ,προ της παύσης της εμπορικής της ιδιότητος

Για ενημέρωση , ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140