Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) στην Ελλάδα εγκρίθηκε, με την αριθ. 5807/29.06.2009 απόφαση και την 5954/2.07.2010 τροποποίηση απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία «Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ Α.Ε.)», (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.).

Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 28/6/2010 σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων-Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών και της Ο.Τ.Δ. Δυτικής Κρήτης Ο.Α.ΔΥ.Κ.

Με τον Ν. 4138/19-03-2013 περί «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 72/19-03-2013) υλοποιήθηκε η Πράξη Συγχώνευσης του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξης Ανατολικής Κρήτης» και του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία» (ΦΕΚ 1473/18-06-2013) και τον ορισμό Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ 284/20-06-2013) ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημιουργίας της εταιρείας Ο.Α.Κ  Α.Ε. Στην συνέχεια ολοκληρώθηκε η σύνταξη και έγκριση του καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ 2733/25-10-2013) καθώς και ο εσωτερικός κανονισμός (ΦΕΚ 2836/7-11-2013).

Η Ο.Α.Κ. Α.Ε. η εταιρεία που ανέλαβε την υλοποίηση και τις αρμοδιότητες των συγχωνευθέντων εταιρειών, υλοποιεί το τοπικό πρόγραμμα ως Ο.Τ.Δ. Δυτικής Κρήτης, ανακοινώνει την 3η Προκήρυξη του προγράμματος σύμφωνα με την 23340/20-11-2014 έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους επενδυτές) να υποβάλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία, για τα παρακάτω μέτρα:

Υπομέτρο

Προκηρυσσόμενες Δράσεις

Ποσοστό Ενίσχυσης

Δικαιούχοι

123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

L123α

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

50,00%

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής

311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

L311-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.

50,00%

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

L311-2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.

50,00%

L311-3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων.

50,00%

 

Υπομέτρο

Προκηρυσσόμενες Δράσεις

Ποσοστό Ενίσχυσης

Δικαιούχοι

312: Στήριξη της Δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών  επιχειρήσεων

L312-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

50,00%

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνονται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν(ΕΚ) 800/2008

313: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων

L313-5

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί, μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.

50,00%

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνονται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν(ΕΚ) 800/2008

L313-6

Ιδρύσεις επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί, χώρων εστίασης και αναψυχής

50,00%

L313-8

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών γα την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου.

50,00%

321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

L321-1

Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις).

100,00%

Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού

L321-2

Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, έργα προστασίας περιβάλλοντος.

100,00%

Ο.Τ.Α. α΄βαθμού  και τα νομικά τους πρόσωπα, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών

L322-1

Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (όπως διαμόρφωση υπαίθριων χώρων, πλακοστρώσεις-πεζοδρομήσεις, φωτισμός, υπογειοποίηση καλωδίων)

100,00%

Ο.Τ.Α.α΄ βαθμού

 
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των μέτρων, στα οποία αναφέρεται η 3η πρόσκληση έχει ως εξής:

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας περίληψης της πρόσκλησης αποτελούν τα παρακάτω αρχεία:

1.                   Αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2.                   Ενημερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόμενες δράσεις.

3.                   Υπόδειγμα αίτησης ενίσχυσης και φακέλου υποψηφιότητας (σε ηλεκτρονική μορφή μέσω cd και της ιστοσελίδας www.oakae.gr ).

4.                   Κριτήρια επιλεξιμότητας (Ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια) και δικαιολογητικά απόδειξής τους.

5.                   Κριτήρια επιλογής (Βαθμολογούμενα κριτήρια), δικαιολογητικά απόδειξής τους και τρόπο βαθμολόγησης.

6.                   Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες.

7.                   Το Θεσμικό πλαίσιο, η ΚΥΑ 401/2010 & η ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 με τις τυχόν τροποποιήσεις τους (σε ηλεκτρονική μορφή μέσω cd και της ιστοσελίδας www.oakae.gr ).

8.                   Λοιπό πληροφοριακό υλικό που δημοσιοποιεί ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. σε σχέση με το πρόγραμμα.

9.                   Το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. (όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.oakae.gr)

Η παρούσα πρόσκληση και τα αναπόσπαστα τμήματα της είναι διαθέσιμα από την πρώτη ημέρα της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και το αργότερο σε 10 ημέρες από την πρώτη δημοσίευση της παρούσας, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, χωρίς αμοιβή στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Διεύθυνση: Γολγοθά 2, Όαση Νέας Κυδωνίας 73100 Χανιά τηλ. 2821029820 και 2831027501 (Παράρτημα Ρεθύμνου)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oakae.gr.

 Άρθρο 2

Περιοχή Εφαρμογής

Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος αποτελούν τα ακόλουθα Τοπικά Διαμερίσματα:


Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη χωροθέτηση επιμέρους δράσεων, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο Παράρτημα I της αναλυτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Άρθρο 3

Χρόνος και Τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων

 

3.1          Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 και ώρα 15:00.

3.2          Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται:

·                     Στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Όαση Νέας Κυδωνίας 73100 είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, υπόψη κου Σηφοδασκαλάκη Στέλιου.

·                     Στη Δ/νση Ρεθύμνου του Ο.Α.Κ., Μ. Πορτάλιου 5-7, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, υπόψη κας Ζωγραφάκη Ειρήνης.

3.3          Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.

3.4          Σε κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου.

 Άρθρο 4

Διευκρινήσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος-πληροφορίες


4.1          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από:

·                     την Ο.Τ.Δ., στα τηλέφωνα 2821029821 ή 2821029313 ή επιτόπου.

Υπεύθυνη: κα Μιχάκη Σοφία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

·                     Στη Δ/νση Ρεθύμνου, στα τηλέφωνα 2831027501 ή 2831053776.

Υπεύθυνη: κα Αρχοντάκη Δέσποινα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

4.2          Μετά την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της παρούσας πρόσκλησης από τους υποψηφίους δε γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εγκρίθηκε με την με αρ. 5/2014 απόφαση του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων της Ομάδας (ΕΔΠ/ΔΣ).

Για τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Πρόεδρος Ε.Δ.Π. Leader

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ