Ξεκινούν οι εργασίες του μετροπόντικα αύριο στην Κρήτη για τη κατασκευή της μεγαλύτερης σήραγγας στο νησί.

Αύριο Τετάρτη 10 Δεκ 2014 στις 11:30 στο εργοτάξιο του έργου ‘’Ενίσχυση Ταμιευτήρα Φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου’’ στο Αβδού, θα πραγματοποιηθεί η εκκίνηση του συρμού ολομέτωπης κοπής ΤΒΜ (Tunel BoringMachine - μηχάνημα ολομέτωπης κοπής, κλειστού τύπου, διπλής ασπίδας, συνολικού μήκους με τους υποστηρικτικούς συρμούς, 180 μέτρα) για την κατασκευή της σήραγγας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και η μέθοδος, δεδομένου ότι για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται στην Κρήτη, παρουσιάζουν τεχνικό και επιστημονικό ενδιαφέρον και θα παρουσιαστούν από τον ανάδοχο.

Δείτε εδώ σχετικό βίντεο:

Τα τεχνικά στοιχεία του έργου:

ΕΡΓΟ: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ – ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΙΝTRΑΚΑΤ

Α. Σύντομη περιγραφή εργου:

Το έργο αφορά στα έργα εκτροπής των πλημυρικών υδάτων από το Οροπέδιο Λασιθίου δια μέσου της σήραγγας Οροπεδίου και στα έργα κατάντη της εξόδου της σήραγγας μέχρι τον Ταμιευτήρα του Φράγματος Αποσελέμη.

Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει την κατασκευή των σχετικών Υδραυλικών, τεχνικών δομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων μαζί με την προμήθεια και την τοποθέτηση των υλικών που προβλέπονται στις εγκεκριμένες μελέτες και είναι συνοπτικά τα παρακάτω επιμέρους έργα:

Έργα εκτροπής υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου (Έργα Ανάντη Σήραγγας).

Εργο απομόνωσης καταβοθρών Χώνου και ρύθμισης των εκτρεπομένων παροχών για την ενίσχυση του ταμιευτήρα Φράγματος Αποσελέμη.

Έργα Σήραγγας Οροπεδίου Λασιθίου.

Έργα κατάντη εξόδου των νερών Σήραγγας Οροπεδίου

Έργα σήραγγας Οροπεδίου

Η σήραγγα εκτροπής των υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου έχει συνολικό μήκος 3425,50 μ. σε οριζόντια προβολή και σταθερή κατά μήκος κλίση ίση με 15,07% σε όλο το μήκος της. Ο αγωγός πτώσης, χαλυβδοσωλήνας DN 1800 χλσ., που θα τοποθετηθεί εντός της σήραγγας εδράζεται σε βάθρα επι της πλάκας δαπέδου σε όλο το μήκος της σήραγγας.

Σήραγγα

Η εκσκαφή και η επένδυση της κυκλικής σήραγγας οροπεδίου Λασιθίου θα γίνει με μηχάνημα ολομέτωπης κοπής για την διάτρηση σηράγγων με διπλή ασπίδα [ Tunel Boring Machine (TBM)].

Η εσωτερική διάμετρος της σήραγγας μετά την επένδυση θα είναι 4,35μ ενώ η εκτιμώμενη διάμετρος εκσκαφής της σήραγγας με ΤΒΜ θα είναι περίπου 5,05μ. Η εσωτερική επένδυση θα γίνει με προκατασκευασμένα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος C40/50 (segments) πάχους 0,20μ.

Το μηχάνημα ολομέτωπης κοπής θα είναι κλειστού τύπου, διπλής ασπίδας, συνολικού μήκους (με τους υποστηρικτικούς συρμούς) 180 μέτρα.

Πίσω από την τελευταία ασπίδα θα τοποθετούνται τα προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα της μόνιμης επένδυσης.

Το δάπεδο κυκλοφορίας της σήραγγας θα διαμορφωθεί με προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένου σκυροδέματος μήκους 1.30,πλάτους ~3,00μ όπως και τα segments επένδυσης. Η τοποθέτηση του δαπέδου θα γίνει μετα την διάνοιξη της σήραγγας.

Ο σχεδιασμός του ΤΒΜ καθώς και οι υποστηρικτικοί συρμοί του αυτού θα είναι πλήρως εξοπλισμένοι έτσι ώστε να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα εργαλεία , εφόδια και εγκαταστάσεις προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του έργου.

Ειδικότερα θα περιλαμβάνει τον κύριο εξοπλισμό για τις ανάγκες της διάνοιξης όπως:

• Σύστημα μεταφοράς – ανάρτησης –τοποθέτησης των προκατασκευασμένων

• Σύστημα παραγωγής και έγχυσης ενεμάτων –κονιαμάτων

• Σύστημα πλήρωσης των κενών πίσω από την επένδυση.

• Διατρητικό για την διάνοιξη οπών τσιμεντένεσης βελτίωσης της βραχόμαζας.

Επίσης οι υποστηρικτικοί συρμοί θα συμπεριλαμβάνουν

• Καμπίνα TBM Ελέγχου στην οποία θα είναι εγκατεστημένα τα συστήματα ελέγχου του εξοπλισμού καθώς και το αυτόματο τοπογραφικό σύστημα καθοδήγησης.

• Συστήματα Ανίχνευσης Αερίων

• Συστήματα ανίχνευσης φωτιάς και πυρόσβεσης.

• Σύστημα Επικοινωνίας

• Το κύριο υδραυλικό σύστημα και τα συστήματα λίπανσης .

• Σύστημα νερού αλλά και σύστημα διαχείρισης ακαθάρτων.

• Συστήματα πεπιεσμένου αέρα – αεροσυμπιεστές.

• Δευτερεύον και πρωτεύων σύστημα εξαερισμού και καθαρισμού αιωρημάτων σκόνης κλπ.

• Σύστημα Φωτισμού καθώς και φωτισμού έκτακτης ανάγκης

• Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα (μετασχηματιστές και καρούλι περιέλιξης καλωδίου)

• Γεννήτρια έκτακτης ανάγκης

• Διάδρομος διαφυγής για το προσωπικό καθώς και ειδικό βαγόνι διαφυγής-παραμονής εκτάκτων αναγκών