Η Διοικούσα Επιτροπή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά ενημερώνει , ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου, για το πρώτο εξάμηνο 2015, προκειμένου να προμηθεύονται, δωρεάν και σε μηνιαία βάση, είδη πρώτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012) “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.”, σε συνδυασμό με την υπ΄αριθμό 107/17-04-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά: “Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά”

Δικαιούχοι είναι : Έλληνες πολίτες Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου μας, Ομογενείς Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου μας και Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν νόμιμη άδεια παραμονής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Υπενθυμίζεται ότι οι ήδη υπάρχοντες δικαιούχοι για να συνεχίσουν να είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα για το επόμενο εξάμηνο οφείλουν να υποβάλλουν εκ' νέου αίτηση τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους δυνητικά δικαιούχους


1. Αίτηση του ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα που χορηγεί ο Δήμος .
2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
3. Φωτοτυπία λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΒΑ κ.τ.λ) ή μισθωτήριο Συμβόλαιο, μέσω του οποίου θα βεβαιώνεται η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Φωτοτυπία τελευταίου Ε1, αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος , καθώς και το Ε9.

Επιμέρους δικαιολογητικά κατά περίπτωση

1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
2. Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.ΤΑ. β' ή α' βαθμού.
3. Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας .
4. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
5. Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι.
6. Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ).
7. Σε περίπτωση που το μονήρες άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της αιτούσας οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.
8. Σε περίπτωση φοίτησης ή στράτευσης, προστατευόμενου μέλους,ανάλογη βεβαίωση,αρμοδίως.
9. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει από τριμελή επιτροπή βάσει μοριοδοτούμενων κριτηρίων ώστε η αξιολόγηση να είναι όσο το δυνατόν δικαιότερη.
Για καλύτερη εξυπηρέτηση οι ενδιαφερόμενοι, προσωπικά, μπορούν να απευθύνονται στις Δημοτικές τους Ενότητες και στα πρώην Δημοτικά Καταστήματα.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας των πρώην Δημοτικών Καταστημάτων είναι:
Κολυμβαρίου τηλ: 28243401002824340100
28243401042824340104
Βουκολιών τηλ : 28243400112824340011
28243400122824340012
Μουσούρων τηλ: 28213410392821341039
Πλατανιά τηλ 28213400092821340009