Μετά την απάντηση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην με ΑΠ 2139/2-9-2014 ερώτηση του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα «Διαδικασία επιλογής επικουρικών ιατρών για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της χώρας και ειδικότερα της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης», δίδεται στη δημοσιότητα και η απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου.

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης ερωτούσε τους αρμόδιους Υπουργούς:

«1. Ποιοι λόγοι επέβαλλαν την για δεύτερη φορά μετάθεση της ισχύος του άρθρου 21 του Ν. 4213/2013;

2. Πώς προβλέπεται να καλυφθούν οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες των νοσοκομείων της Κρήτης σε συγκεκριμένες ειδικότητες ιατρών σύμφωνα και με τα αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί αρμοδίως;»

Στην απάντησή του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4057/12, άρθρο 9, παρ. 20 «Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ.5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’40)».

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, για το έτος 2014, προκειμένου να καλυφθούν στο ελάχιστο οι άμεσες, επείγουσες και επιτακτικές υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού, αιτήθηκε 800 θέσεις επικουρικών ιατρών και εγκρίθηκαν 498 θέσεις οι οποίες έχουν προκηρυχτεί.

Επειδή οι ανάγκες στα Νοσοκομεία για γιατρούς είναι μεγάλες, ζητήθηκαν από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και από το το Υπουργείο Οικονομικών στις 29/8/2014 επιπλέον 302 θέσεις για τις οποίες δεν έχουμε ακόμη λάβει έγκριση.

Επίσης, σε ότι αφορά την παράταση του αντικειμένου στο Υπουργείο Υγείας έως το τέλος του έτους, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4279/14 «Η συγκεκριμένη διάταξη κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί η προκήρυξη 900 (εννιακοσίων) θέσεων επικουρικών ιατρών για την κάλυψη των άμεσων και επιτακτικών αναγκών λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας, καθώς και οι διορισμοί επικουρικών ιατρών από την τελευταία Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.»