Πρόστιμα συνολικού ύψους 131.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Αναλυτικά επέβαλε:

• πρόστιμο ύψους 80.000 ευρώ στον κ. Σ.Αυγητίδη διότι παρείχε την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου χωρίς να έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια.
• πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ στην εταιρεία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» διότι τον Οκτώβριο του 2010 δεν ενημέρωσε εγκαίρως και επαρκώς το επενδυτικό κοινό για τις προνομιακές πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές της προς το ελληνικό δημόσιο, αν και οι πληροφορίες αυτές είχαν διαρρεύσει στον Τύπο.
• πρόστιμο ύψους 7.000 ευρώ στην εταιρεία «EUROBANK EFG EQUITIES ΑΕΠΕΥ» διότι εντοπίστηκαν παραλείψεις στη διαδικασία καταγραφής εντολών πελατών της.
• πρόστιμο ύψους 2.000 στην εταιρεία «ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ» για μη τήρηση της διαδικασίας παράδοσης του απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου Α/Κ σε μεριδιούχο.
• πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ στην εταιρεία «ALLIANZ ΑΕΔΑΚ» για υπέρβαση των επενδυτικών ορίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται.
Παράλληλα, η Επιτροπή αποφάσισε την παραμονή σε αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Χ.Κ. Τεγόπουλος, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3371/2005, καθώς συνεχίζουν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους τέθηκαν σε αναστολή διαπραγμάτευσης.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είχε δημοσιεύσει λογιστικές καταστάσεις χωρίς να είναι καταρτισμένες σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.