Στο θέμα του Περιφερειακού Σχεδιασμού Υδάτων αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ Χανίων κ.Κυριάκος Βιρβιδάκης.

Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής : 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ Ν.Χανίων στην Συνεδρίαση της 3-5-2011 ασχολήθηκε με το θέμα του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων της Κρήτης και απεφάσισε ομόφωνα να σταλεί επιστολή προς τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.Αθ. Καρούντζο με την οποία να εκφράζει την ανησυχία του για τη μη εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων και παράλληλα να ζητήσει συνάντηση του Πρόεδρου της ΤΕΔΚ με τον Γενικό Γραμματέα.

Ο Νόμος 3199/2003 «Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων-Εναρμόνιση με τη οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 23ης Οκτ 2000» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο άρθρο 6 αναφέρει: 

« Συνιστάται σε κάθε Περιφέρεια , Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων το οποίο αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης για θέματα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων» και παρακάτω συνεχίζει «Το Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων γνωμοδοτεί πριν την έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης και εκφράζει την γνώμη του προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για κάθε θέμα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων που αυτός του υποβάλλει. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων, πριν γνωμοδοτήσει για το Σχέδιο Διαχείρισης, το δημοσιοποιεί, προκειμένου το κοινό να πληροφορηθεί το περιεχόμενο του και να συμμετάσχει στην δημόσια διαβούλευση για αυτό, μέσα σε προθεσμία που ορίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων. Η συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και συγκαλείται από τον Πρόεδρό του,(σημ.: ο οποίος είναι Γ.Γ. της Περιφέρειας) τουλάχιστον μία φορά το χρόνο».

Επίσης στο άρθρο 7 του ίδιου νόμου αναφέρει: «Κάθε Περιφέρεια εκπονεί σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών αρμοδιότητάς της, το οποίο ισχύει για έξι χρόνια…Το σχέδιο διαχείρισης περιέχει όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και εκτιμήσεις που είναι απαραίτητα για την προστασία και διαχείριση των υδάτων…Το σχέδιο διαχείρισης καταρτίζεται από την Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας και εγκρίνεται με απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ύστερα από αίτημα του Γ.Γ. της Περιφέρειας είναι δυνατόν το Σχέδιο Διαχείρισης να καταρτιστεί από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων…

Το πρώτο Σχέδιο Διαχείρισης καταρτίζεται και εγκρίνεται υποχρεωτικά μέχρι 22/12/2009».

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κος Αθανάσιος Καρούντζος απάντησε στην επιστολή της ΤΕΔΚ με επιστολή στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: «1. Το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Κρήτης έχει προκηρυχτεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των προσφορών και εξετάζονται οι υποβληθείσες ενστάσεις προκειμένου να ανατεθεί η εκπόνηση του.2. Όσον αφορά το Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη σύσταση του, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν διότι:• Λόγω της διοικητικής μεταρρύθμισης θα πρέπει να τροποποιηθεί η σύνθεση του αφού πρέπει να περιληφθούν και φορείς της Περιφέρειας ενώ θα επανεξετασθεί η συμμετοχή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων όπως αυτή προβλεπόταν στο Ν.3199/03• Ήδη έχει γίνει ερώτημα και σχετική πρόταση προς την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ η οποία βρίσκεται σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών για την Τροποποίηση του Νόμου.  Όλα τα θέματα που αφορούν συμμετοχή και αρμοδιότητες της Περιφέρειας γίνονται σε συνεργασία του αρμόδιου Υπουργείου και του Υπουργείου Εσωτερικών. Τούτο δημιουργεί εύλογες καθυστερήσεις στη λήψη απόφασης. • Περισσότερες διευκρινήσεις και ίσως οριστικές απαντήσεις υπάρξουν στην επικείμενη ημερίδα, στις 23 Μαΐου 2011 που διοργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών για την ενημέρωση των στελεχών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και ανταλλαγή απόψεων προκειμένου να εφαρμοστούν με αποτελεσματικό τρόπο οι νέες προοπτικές στο θεσμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.• Η διαδικασία σύστασής του είχε ξεκινήσει πριν την διοικητική μεταρρύθμιση αλλά αρκετοί φορεί, μεταξύ των οποίων οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις οι ΤΕΔΚ Ηρακλείου και Λασιθίου, αρκετές Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Επιμελητήρια κ.α. δεν είχαν ορίσει τους εκπροσώπους τους μέχρι την εφαρμογή της και επομένως δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί η συγκρότηση του.».Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου (Χανιώτικα Νέα, Σάββατο 21/5/20011, σελ 8) με απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίστηκε Επιτροπή Διαχείρισης του Υδατικού Δυναμικού της Περ/κής Ενότητας Χανίων. Σκοπός της Επιτροπής (σύμφωνα με το δημοσίευμα) είναι η εξέταση των προβλημάτων που εκτιμάτε ότι θα προκύψουν κυρίως κατά την θερινή περίοδο του έτους 2011. Οφείλω να επισημάνω ότι η παραπάνω επιτροπή δεν προβλέπεται από την Νομοθεσία και ως εκ τούτου δεν έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες Το Δ.Σ. της ΤΕΔΚ Ν.Χανίων στη Συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου 2011 απεφάσισε ομόφωνα να ζητήσει συναντήσεις του Προέδρου της ΤΕΔΚ με τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τον Αντ/ρχη Χανίων κ.Απ. Βουλγαράκη, ώστε να ενημερωθεί το ΔΣ της ΤΕΔΚ εκτενώς επί του θέματος. Η συνάντηση με τον Αντ/ρχη κ. Απόστολο Βουλγαράκη έχει ζητηθεί από τις 7 Ιουνίου 2011 χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.Σύμφωνα με το άρθρο 186 (Αρμοδιότητες Περιφερειών) του Νόμου 3852/2010 (Πρόγραμμα "Καλλικράτης") οι αρμοδιότητες του υποτομέα Διαχείρισης Υδάτων της παρ. Γ-α του άρθρου 186 ασκούνται από τις Περιφέρειες από την 1/7/2011.  Εάν κανείς συνεκτιμήσει την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση λόγω του "Καλλικράτη" την προβλεπόμενη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της διαχείρισης των Υδάτων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στη Περιφέρεια αλλά και το γεγονός ότι χρειάστηκαν 5 μήνες για να ξεκαθαριστεί ο τρόπος λειτουργίας του ΟΑΔΥΚ αντιλαμβάνεται ότι «οι όποιοι αρμόδιοι» θα ασχοληθούν με το θέμα της Διαχείρισης των Υδάτων μετά το Καλοκαίρι.  Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Υδατικού Δυναμικού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων δεν παρέστει ο Δήμαρχος Χανίων και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ κ.Εμμ Σκουλάκης, αλλά υπηρεσιακός παράγοντας ως αναπληρωτής του».