Τέλος εποχής για δεκάδες επαγγέλµατα, µεταξύ των οποίων αυτά του δικηγόρου, µηχανικού, συµβολαιογράφου και ορκωτού λογιστή, σηµατοδοτεί το νοµοσχέδιο για το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων που κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή.

Το νοµοσχέδιο δόθηκε στη δηµοσιότητα την ίδια ώρα που τα στελέχη της τρόικας ξεκινούσαν τον τακτικό έλεγχό τους, προκειµένου να αποφανθούν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να εκταµιευθεί η τέταρτη δόση του δανείου στην Ελλάδα, ύψους1 5 δισ. ευρώ, τον Μάρτιο.

Όπως υπενθυμίζει η εφημερίδα Τα Νέα και δημοσιεύεται στην ιστιοσελίδα του in.gr μία από τις προϋποθέσεις είναι το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων. Το νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε το Μνηµόνιο, πρέπει να έχει ψηφιστεί ώς το τέλος Μαρτίου.

Σε 4 µήνες από τη δηµοσίευση του νόµου καταργούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του, µια σειρά από περιορισµούς που ισχύουν σήµερα κατά την άσκηση διαφόρων επαγγελµάτων: αριθµητικοί, γεωγραφικοί, ελάχιστες αποστάσεις, περιορισµοί ως προς τις εταιρικές µορφές ή ως προς τη σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου και φυσικά οι κατώτατες ή ανώτατες τιµές.

Εξαιρέσεις θα µπορέσουν να θεσπιστούν µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα αν και μόνο αν  συντρέχει λόγος επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος. Το σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα πρέπει να εκδοθεί επίσης µέσα σε 4 µήνες.

Το νοµοσχέδιο περιέχει ένα δεύτερο ειδικό µέρος, µε το οποίο καταργεί συγκεκριµένους περιορισµούς που ισχύουν για τα επαγγέλµατα των δικηγόρων, συµβολαιογράφων, µηχανικών και ορκωτών λογιστών. Οι ρυθµίσεις για τους φαρµακοποιούς περιλαµβάνονται σε άλλο νοµοσχέδιο του υπουργείου Υγείας. 

Για τους  συµβολαιογράφους προβλέπεται ότι η αναλογική αµοιβή τους θα βαίνει µειούµενη όσο αυξάνεται η αξία του αντικειµένου της συναλλαγής και ότι από ένα ύψος συναλλαγής και πάνω η αναλογική αµοιβή δεν θα είναι η υποχρεωτική.

Για τους δικηγόρους αναφέρεται ότι εφεξής θα έχουν το δικαίωµα να ασκούν το επάγγελµά τους και σε περιφέρειες άλλων δικηγορικών συλλόγων.

Παράλληλα, καταργούνται οι ελάχιστες υποχρεωτικές αµοιβές και το σύστηµα προείσπραξης αµοιβών, ενώ οι δικαστικές δαπάνες θα επιδικάζονται µε βάση τις ισχύουσες σήµερα ελάχιστες αµοιβές, οι οποίες όµως στο εξής θα ονοµάζονται «νόµιµες» αµοιβές.

Επίσης, οι εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων των δικηγόρων και των συλλόγων τους προκαταβάλλονται από τους ίδιους και όχι από τους πελάτες τους. Ο υπολογισµός τους γίνεται µε βάση ποσά αναφοράς, ανάλογα µε τις σηµερινές ελάχιστες αµοιβές.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης δικηγορικής εταιρείας σε δύο ή περισσότερους δικηγόρους του ίδιου ή και διαφορετικών δικηγορικών συλλόγων.

Στους μηχανικούς καταργούνται οι ελάχιστες αµοιβές, οι οποίες θα καθορίζονται ελεύθερα µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων.

Σε περίπτωση που το ∆.Σ. του ΤΕΕ κρίνει ότι µια αµοιβή είναι ασυνήθιστα χαµηλή, καλεί τον µηχανικό να τη δικαιολογήσει. Οι εισφορές υπέρ του ΤΕΕ και υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων υπολογίζονται εφεξής µε βάση τη νόµιµη αµοιβή, που ισοδυναµεί µε τη σηµερινή ελάχιστη αµοιβή.

Ενώ τέλος, στους διαγωνισµούς µελετών δηµοσίων έργων, οι µηχανικοί θα µπορούν να υποβάλλουν προσφορές µε χαµηλότερη από την προεκτιµηµένη αµοιβή.