Στη δημιουργία Παρατηρητηρίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Κρήτη και Κύπρο, στα πλαίσια του έργου «ΣΥΝ – ΕΡΓΩ» του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013, προχωρεί το επιμελητήριο Ηρακλείου ως αναθέτουσα αρχή, προκηρύσσοντας πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές.

Σκοπός του παρατηρητηρίου ΜΜΕ

Η δημιουργία ενός παρατηρητηρίου ΜΜΕ στην διασυνοριακή περιοχή που θα παρέχει στατιστικά δεδομένα για τους κλάδους ενδιαφέροντος σε Κρήτη και Κύπρο, θα παρέχει στοιχεία αγορών ανα επιχειρηματικό κλάδο και θα καταγράφει τις τάσεις του εμπορίου αλλά και τις επιχειρηματικότητας στις επιλέξιμες περιοχές. Συγχρόνως θα παρέχει στατιστικά στοιχεία για συγκεκριμένες αγορές στόχους όπως αυτές των Αραβικών χωρών και της Βόρειας Ευρώπης και Ρωσίας.

Προϋπολογισμός του έργου

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 39.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους».
Υποβολή προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες, εις διπλούν - πρωτότυπο και αντίγραφο - (και σε ηλεκτρονική μορφή επίσης σε flash memory ή CD-ROM) με την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «Δημιουργία Παρατηρητηρίου ΜΜΕ σε Κρήτη και Κύπρο», έως και την Δευτέρα 18 Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, 71202, Ηράκλειο Κρήτης.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης κατά τη διάρκεια των πέντε (5) πρώτων ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της παρούσας. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην αναθέτουσα αρχή.

Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€).Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.