Πλήθος λαθών εντοπίστηκε στα φετινά μηχανογραφικά δελτία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γεγονός που οδήγησε το υπουργείο Παιδείας να δώσει νέα παράταση μέχρι τις 5 Ιουλίου, προκειμένου να διορθώσουν τα λάθη τους οι υποψήφιοι.

Η παράταση αφορά μόνο τους υποψηφίους στα μηχανογραφικά των οποίων διαπιστώθηκαν λάθη, όπως επισημαίνουν «Τα Νέα».

Τα σφάλματα στα μηχανογραφικά δελτία που υποβλήθηκαν πρώτη φορά φέτος με ηλεκτρονικό τρόπο και, επίσης πρώτη φορά, συμπεριλαμβάνουν δύο κατηγορίες υποψηφίων, έγιναν από εκείνους που ανήκουν στις ειδικές περιπτώσεις πολυτέκνων, τριτέκνων ή κοινωνικών κριτηρίων.

Δηλαδή, τους υποψηφίους που διαπίστωσαν ότι τελικά δεν εμπίπτουν σε ειδική περίπτωση, όπως έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό τους ή, αντιθέτως, από υποψηφίους που εμπίπτουν, αλλά δεν το έχουν δηλώσει. Η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά τη διόρθωση αυτών των λαθών και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται δεκτή αλλαγή προτιμήσεων σχολών.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία επειδή οι υποψήφιοι που έκαναν λάθη λόγω ελλιπούς ενημέρωσης ή εσφαλμένης εκτίμησης κινδύνευαν να χάσουν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς οι διατάξεις που έχουν δώσει τη δυνατότητα εισαγωγής για τις επιπλέον θέσεις σε υποψηφίους οι οποίοι εμπίπτουν σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις προβλέπουν ότι σε περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ειδικές περιπτώσεις, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται από τα τμήματα εισαγωγής και αποκλείονται κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα ΑΕΙ, ΤΕΙ ή σχολές.

Τώρα, οι υποψήφιοι που έκαναν λάθος και έχουν δηλώσει ήδη ότι επιθυμούν αλλαγή στοιχείων στο μηχανογραφικό καλούνται να συμπληρώσουν και υπεύθυνη δήλωση για την περίπτωση που τους αφορά, επικυρωμένη από το ΚΕΠ ή το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους για το γνήσιο της υπογραφής, η οποία θα κατατίθεται στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο διαμονής τους.

(in.gr)