Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης για τη νέα πενταετία της δράσης 1.1. Βιολογική Γεωργία του Μέτρου 214 –Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις – του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, ότι από τις 08/01/2016 

θα βρίσκονται αναρτημένες στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας, οι αναλυτικές καταστάσεις δικαιούχων και απορριπτόμενων έτους εφαρμογής 2013.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από τους δικαιούχους εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πρώτης ανάρτησης έως και τις 14/01/2016, στην υπηρεσία μας που βρίσκεται στην Όαση Αγυιάς.