Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου  ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 1.1.  «Βιολογική Γεωργία-ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ» και «Βιολογική Γεωργία-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ» του Μέτρου 214, ότι σήμερα Δευτέρα, 4/1/2016 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, Δημητρακάκη 17 Ρέθυμνο, οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις  πληρωμής  και οι καταστάσεις με τους απορριπτόμενους –δεσμευμένους για το έτος 2013

Από τους 406 δικαιούχους για την πενταετία πληρώνονται οι 277 με το ποσό των επτακοσίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (706.908,37), ενώ 129 απορρίπτονται η δεσμεύονται.

Από τους 146 δικαιούχους για την παράταση, πληρώνονται οι 92 με το ποσό των εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (128.833,9) ενώ 54 απορρίπτονται  η δεσμεύονται.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση επί των καταστάσεων πληρωμής και απορριπτόμενων στην Υπηρεσία μας, Δημητρακάκη 17 Ρέθυμνο, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών  από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης δηλαδή από 4/1/2016  μέχρι και τη Δευτέρα 11/1/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας και στους γεωπόνους τεχνικούς συμβούλους τους.