Ανοιχτή παραμένει η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων, του Υπουργείου Υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν το φάκελο τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως και την 19η Ιανουαρίου 2016 και ώρα 15.00, η οποία έχει ορισθεί ως καταλυτική ημερομηνία υποβολής, στα γραφεία της Υγειονομικής Περιφέρειας στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η/οι υγειονομική/ες μονάδα/ες ενδιαφέροντος τους, αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, στην αντίστοιχη ταχυδρομική διεύθυνση της Υγειονομικής Περιφέρειας, σε κλειστό φάκελο και με συστημένη επιστολή. 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη θέση Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή σε έως και τρία από τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση Νοσοκομεία, τα οποία υπάγονται σε έως και δύο Υγειονομικές Περιφέρειες. 
Ο κάθε υποψήφιος θα υποβάλλει αίτηση μία φορά, σε μία εκ των δύο Υγειονομικών Περιφερειών που επιθυμεί. Η Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία θα υποβληθεί η αίτηση, θα τη διαβιβάσει και στην άλλη Υγειονομική Περιφέρεια και θα ενημερώσει σχετικά και την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Οι Υγειονομικές Περιφέρειες καταχωρούν τις αιτήσεις σε συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση, με την υποχρέωση να τις διαβιβάσουν στην αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας εντός τριών εργάσιμων ημερών από την καταλυτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, που είναι η 19η Ιανουαρίου 2016.

Απαραίτητο, σύμφωνα με την Πρόσκληση προσόν αποτελεί η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, ή αντίστοιχου ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών.
Τα προσόντα, ως αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος μαζί με τα αιτούμενα δικαιολογητικά, θα συνεκτιμηθούν από την αρμόδια Επιτροπή επιλογής υποψηφίων του Υπουργείου Υγείας.