Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού και  Ανάπτυξης Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει την κάλυψη 29 θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας 8 μηνών

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ολοκληρώνεται την Τρίτη 12 Ιουλίου

 Θα προσληφθούν:

 ΥΕ Καθαριστών 5
 ΥΕ Γενικών καθηκόντων 5
 ΔΕ Υπαλλήλων ταμείου 5
 ΔΕ Παρασκευαστών μπουφέ 4
 ΔΕ Σερβιτόρων 5
 ΔΕ Παρκαδόρων 5

Κριτήρια επιλογής

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι ή οι δημότες Ηρακλείου. 

Σημαντικό ρόλο στην επιλογή των επιτυχόντων παίζουν και οι κοινωνικές ιδιότητες των υποψηφίων, όπως αυτή του γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας και οι χρόνοι ανεργία και εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να υποβάλουν αίτηση, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση που να πιστοποιεί ότι τους τελευταίους 12 μήνες δεν έχουν απασχοληθεί σε φορείς του δημόσιου τομέα, φωτοτυπία του απολυτηρίου Λυκείου, Γυμνασίου ή Δημοτικού ανάλογα  με τη θέση καθώς και τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις κοινωνικές ιδιότητές τους.