Την  Παρασκευή 29 - 1 - 2016 και  ώρα   18:00 καλείστε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τα  άρθρα 67 παρ.4  του  Ν.3852/10 με τα παρακάτω θέματα:

1.    Εκχώρηση αρμοδιότητας  στην Περιφέρεια Κρήτης για τη σύνταξη του Τοπικού Σχεδίου
       Διαχείρισης  Απορριμμάτων του Δήμου. 

2.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Τοπικό κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης».

3.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Τεχνικών Έργων Καλλιέργειας
       Πηγών Δήμου Αμαρίου Τ.Κ. Νίθαυρης – Αγίου Ιωάννη - Γερακαρίου ».

4.    Έγκριση προϋπ/σμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρίου έτους 2016.

5.    Ορισμός μελών στην επιτροπή παραλαβής έργων  της ΑΜΑΡΙ Α.Ε. ΟΤΑ.

6.    Τροποποίηση της   94/2015 απόφασης του Δ.Σ.(που αναφέρεται στη συγκρότηση Α/μιας 
       Σχολικής επιτροπής).

7.    Τροποποίηση της   95/2015 απόφασης του Δ.Σ.(που αναφέρεται στη συγκρότηση Β/μιας 
       Σχολικής επιτροπής).

8.    Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για μεταβολές των σχολικών μονάδων Α/μιας και Β/μιας 
       εκπαίδευσης.
      
9.    Καθορισμός αδειών άσκησης πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με το Ν.4264/14.
 
10.  Αποδοχή εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας.

11. Προγραμματισμός πολιτιστικής εκδήλωσης.

Με την παράκληση να παρευρεθεί ο κ. Δήμαρχος