Από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται η ημερομηνία χορήγησης και ανανέωσης των καρτών μετακίνησης των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) μέχρι και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016.

Οι κάρτες θα παραλαμβάνονται από την  Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ηρακλείου Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης οδός 1770 αρ. 24 4ος όροφος (παλιό Ιπποκράτειο).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου, ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)

2.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομία ποσοστό Αναπηρίας (τουλάχιστον 67% και η διάρκεια ισχύος της) ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ

3.Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος του προηγούμενου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (2015) (ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2014)

 

4.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης και τόπου διαμονής (Διατίθεται από την Υπηρεσία)

5.Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας  ( φωτοαντίγραφο )

6.Δύο φωτογραφίες (για την χορήγηση Νέου Δελτίου)  Ειδικά οι δικαιούχοι Δελτίου Συνοδού πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες, η μία θα επικολλάται στο δελτίο συνοδού

7..Προηγούμενο Δελτίο Μετακίνησης(Ανανέωση)

8.Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Υγείας