Παρακαλούμε να προσέλθετε σε TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 9/02/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερησίας διάταξης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 9/02/2016

Θέμα 1ο: Καθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ύψους εγγυητικής καλής εκτέλεσης εργασιών βάσει του αριθμ. 29 του Ν.3431/2006 και τον με αρ. 528/075/2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μετά την με αρ.184/2012 Α.Ο.Ε.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης περί  δακοκτονίας έτους 2016
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο:  Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Πλατανιά για τη συγκρότηση α) της Επιτροπής καθορισμού πολυσύχναστων παραλίων και β) της Επιτροπής καθορισμού προϋποθέσεων χορήγησης αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ελέγχων & βεβαιώσεων παραβάσεων των παιδότοπων του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Συζήτηση για τις προτεινόμενες μεταβολές στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Κατανομή πίστωσης ποσού 36.020,00€  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους            έτους 2016, (Α΄ κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων και απόδοσή του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Κατανομή πίστωσης ποσού 36.020,00€  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, (Δ΄ κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων και απόδοσή του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Διευκρίνιση ορίων οικισμού “Άσπρα Νερά” Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο με τίτλο  “Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μουσούρων”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο:  Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Λάκκων» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο:  Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δένδρου ελιάς Βουβών και περιπατητικής διαδρομής Δ. Κολυμβαρίου 2ο υποέργο: Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων & υποδομών ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μεσκλών» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Πρασέ»     
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο:Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Παλαιών Ρουμάτων»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
 
Θέμα 16ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο “Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δένδρου Ελιάς Βουβών”
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Άμεση αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν με την πλημμύρα της 10ης Μαρτίου 2015»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στον βρεφονηπιακό σταθμό του Δ.Δ. Κοντομαρίου του Δήμου Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου “Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Τ.Κ. Γερανίου” 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Αποχώρηση του Δήμου Πλατανιά από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης- ΕΣΔΑΚ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού - Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νσης ΚΕΠ - Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο - Επιτελικές υπηρεσίες για το έτος 2016
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22ο: Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης  για το έτος 2016
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23ο: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης  Διαγωνισμού Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ (Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 24ο: Συγκρότηση Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ (Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 25ο: Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ (μη εξειδικευμένων) των υπηρεσιών: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού - Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νσης ΚΕΠ - Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο-Επιτελικές υπηρεσίες για το έτος 2016
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 26ο: Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ (μη εξειδικευμένων) της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης για το έτος 2016 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 27ο: Ορισμός μέλους για την σύσταση Επιτροπής  για παραλαβή ανταλλακτικών - βεβαίωση εργασιών συντήρησης & επισκευής αυτοκινήτων- μηχανημάτων για το  έτος 2016
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 28ο: Ορισμός μέλους για την σύσταση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Πλατανιά για το έτος 2016 (άρθρο 67 παρ. 1 & άρθρο 70 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80)
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 29ο: Σύσταση επιτροπής παραλαβής έργων κάτω των 5.869,40€ για το έτος 2016
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 30ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Στυλιανουδάκη Δημήτριο του Εμμανουήλ κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά 
 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 31ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Βαγιάκη Εμμανουήλ του Παναγιώτη κάτοικο Τ.Κ. Σκινέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 32ο:  Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στη Μιχελάκη Αντωνία του Ιωάννη κάτοικο Τ.Κ. Καρθιανών της Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά
 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 33ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Ζερβουδάκη Γεώργιο του Νικολάου κάτοικο Τ.Κ. Κουφού της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά 
 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 34ο:  Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Δασκαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη κάτοικο Τ.Κ. Ντερέ της Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά
 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 35ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Σεληνιωτάκη Αικατερίνη  του Κων/νου κάτοικο Τ.Κ. Ψαθογιάννου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά 
 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 36ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Βουράκη Παύλο του Αποστόλου κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 37ο: Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Περουλάκη Δημήτριο του Ευαγγέλου κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά 
 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 38ο: Επικαιροποίηση Εγχειριδίου Διαχειριστικής Επάρκειας του  Δήμου Πλατανιά εν όψει των απαιτήσεων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 -2020
 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 39ο: Παραχώρηση τμήματος κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση νέου σταθμού βάσης ΟΤΕ στον οικισμό Ομαλός της ΤΚ Λάκκων
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 40ο:  Έγκριση έκτακτης πραγματοποιηθείσας μετακίνησης Δημάρχου Πλατανιά στην Αθήνα 
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 41ο: Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Προμήθειας καυσίμων (κίνησης-θέρμανσης) καθώς και ελαιολιπαντικών  για το έτος 2016
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 42ο: Παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Πλατανιά στον οικισμό Κολυμβαρίου (Γυμνάσιο- Λύκειο Κολυμβαρίου)

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά