Διαθέσιμος ηλεκτρονικά σε όλους είναι πλέον ο φετινός Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ.

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010 είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, μέσω του προγράμμος εταιρικής υπευθυνότητας «Σχέση Ευθύνης». Για τον ΟΤΕ, η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους πελάτες, τους εργαζόμενους, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Στις σημαντικότερες δράσεις του ΟΤΕ για το 2010, περιλαμβάνονται:

• Περιβάλλον: μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης με περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας, ανακύκλωση υλικών, αλλά και τη στήριξη ΜΚΟ:

o Επέκταση καταγραφής του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ΟΤΕ και στη Νότια και Δυτική Ελλάδα, εκτός από την Αττική και Β. Ελλάδα,
o Μείωση 14% της κατανάλωσης χαρτιού,
o Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος «ΠΑΠΥΡΟΣ» για ηλεκτρονική διαχείριση εργασιών αρχειοθέτησης,
o Προκαταρκτική μελέτη για τις δυνατότητες αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας,
o Εγκατάσταση συστήματος «Building Management System» στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ, για την αποδοτικότερη και φιλικότερη λειτουργία προς το περιβάλλον,
o Ολοκλήρωση μελετών για τη σύνδεση κτηρίων του Ν. Αττικής στο δίκτυο φυσικού αερίου.

• Αγορά: αξιοποίηση και ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών κέντρων - περιφέρειας και την ασφάλεια στο διαδίκτυο με:

o Αύξηση διείσδυσης πελατών του ΟΤΕ που έχουν broadband σε 30,89%,
o Διάθεση ευρυζωνικών υπηρεσιών στο 95% των τηλεφωνικών συνδέσεων,
o Πιλοτική λειτουργία του VDSL2,
o Ανάπτυξη υπηρεσιών IPTV, με προσθήκη νέων σημείων παρουσίας δικτύου πανελλαδικά,
o Δημιουργία ειδικού εντύπου «Πλοηγηθείτε στο Internet με ασφάλεια» και συνεργασία με σχετικούς φορείς.

• Κοινωνία: δράσεις για την προστασία του κοινωνικού ιστού με έμφαση στη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, του εταιρικού εθελοντισμού:

o Δημιουργία ομάδας εθελοντισμού «Αθήνα 2011» στο πλαίσιο της χορηγίας για τους «Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011»,
o Αύξηση των μονάδων αίματος από την εθελοντική αιμοδοσία εργαζομένων ΟΤΕ.

• Εργαζόμενοι: υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για ανάπτυξη, διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών και την ενίσχυση της συνεργασίας με:

o Ηλεκτρονική εκπαίδευση εργαζομένων,
o Έρευνα ικανοποίησης εσωτερικής επικοινωνίας.

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010 παρουσιάζεται αναλυτικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ote.gr/cr2010/cr2010_el.

ΟΤΕ – Εταιρική Υπευθυνότητα, μια «Σχέση Ευθύνης»

Ο ΟΤΕ, διαχρονικά έχει συνδέσει την παρουσία του με την κοινωνική προσφορά και έχει πλέον ενσωματώσει την Εταιρική Υπευθυνότητα στην επιχειρησιακή στρατηγική του. Οι αξίες της Εταιρικής Υπευθυνότητας συνιστούν στρατηγική επιλογή για τον ΟΤΕ. Μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «Σχέση Ευθύνης», ο ΟΤΕ υιοθετεί δράσεις για την αγορά, το περιβάλλον, την κοινωνία και τους εργαζομένους, που αποτελούν βασικά ζητήματα τόσο για την ανάπτυξη της εταιρείας όσο και για τα ενδιαφερόμενα μέρη, ακολουθώντας πάντα διεθνή και ευρωπαικά πρότυπα εταιρικής υπευθυνότητας.

Για το 2010, εφαρμόστηκαν οι αρχές «G3» του «GRI» και ενσωματώθηκαν οι αρχές «G3.1» σχετικά με τη διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης αποτυπώνεται η δέσμευση για την τήρηση των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε (Global Compact). O Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010 είναι ο δεύτερος απολογισμός που υπόκειται σε εξωτερική διασφάλιση, στην οποία επιβεβαιώνεται τόσο η εφαρμογή των Αρχών του «GRI» όσο και του Προτύπου Αρχών Υπευθυνότητας «ΑΑ1000» (ΑΑ1000 AccountAbility Principles Standard).