Στα πλαίσια των Εκδηλώσεων Οικονομικής Σκέψης το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Αναγκαιότητα επανεκκίνησης της Ελληνικής Οικονομίας: Ο ρόλος του Αναπτυξιακού Νόμου». Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, καθηγητής Λόης Λαμπριανίδης.

Σύμφωνα με τον κ. Λαμπριανίδη στον νέο Αναπτυξιακό τα κίνητρα θα αφορούν σε επενδύσεις από 100 χιλ. έως και 20 εκατ. ευρώ. Τίθεται πλαφόν στο ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο το οποίο είναι έως 5 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, έως 10 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και έως 15 εκατ. ευρώ για όμιλο.

Οι ενισχύσεις του νέου Αναπτυξιακού θα αφορούν πρωτίστως σε φοροαπαλλαγές οι οποίες θα εκτείνονται σε βάθος 15ετίας, θα αφορούν σε έκπτωση στο φόρο εισοδήματος, ενώ θα σχηματίζεται και ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό. Επίσης στα είδη ενισχύσεων περιλαμβάνονται: επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), επιδότηση μισθολογικού κόστους, χρηματοδοτικά εργαλεία (κεφαλαιουχική συμμετοχή, δάνεια, εγγυήσεις δανείων, κ.α.), σταθερό φορολογικό σύστημα και ταχεία αδειοδότηση.

Καινοτομίες νέου αναπτυξιακού αποτελούν το γεγονός ότι ακόμη και ζημιογόνες εταιρείες θα μπορούν να ενταχθούν στο νόμο, ενώ δεν είναι υποχρεωτική η ιδία συμμετοχή, αλλά θα μπορεί να καλυφθεί είτε μέσω τραπεζικού δανεισμού, είτε με την χρήση αφορολόγητων αποθεματικών.

Όπως τόνισε ο κ. Λαμπριανίδης οι προηγούμενοι Αναπτυξιακοί Νόμοι (ν.2601/98, ν.3299/04, ν.3908/11) επηρέασαν σε μικρό βαθμό την διάρθρωση της Ελληνικής οικονομίας, καθώς υπήρξε απουσία καθαρής στόχευσης. Από το 1998 έχουν υπαχθεί σε Αναπτυξιακούς Νόμους επενδυτικά σχεδία συνολικού ύψους 32 δις ευρώ, με εγκεκριμένες ενισχύσεις ύψους 12,2 δις ευρώ. Σήμερα υφίστανται συμβασιοποιημένες οφειλές συνολικού ύψους 5,4 δις ευρώ. Παράλληλα επεσήμανε το γεγονός ότι η μέση επενδυτική δαπάνη ανά θέση εργασίας από 122,7χιλ. ευρώ το 1998 ανήλθε σε 976,4χιλ. ευρώ το 2011.

Η Ελλάδα βρίσκετε σε «διπλή πίεση» καθώς αφενός δεν μπορεί και δεν θέλει, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Λαμπριανίδης, να ανταγωνιστεί χώρες με χαμηλό κόστος, αφετέρου δεν μπορεί να ανταγωνιστεί χώρες με υψηλή τεχνολογία, που παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Κεντρικοί στόχοι του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι η επενδυτική επανεκκίνηση, η αύξηση της απασχόλησης με έμφαση στην απασχόληση ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης.

Τα παραπάνω επιδιώκεται να επιτευχθούν μέσω της τεχνολογικής αναβάθμισης, της βελτίωσης της θέσης της χώρας ως προς την ανταγωνιστικότητα σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης και της διαμόρφωσης μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding).Το νέο «branding» της Ελλάδας θα στηρίζεται στους τομείς της τεχνολογίας (ΤΠΕ) και της αγροδιατροφικής αλυσίδας (από το χωράφι μέχρι τον τουρισμό).

Από την πλευρά του ο Προέδρος του ΟΕΕ/ΤΑΚ κ. Καρτέρης αναφέρθηκε στο φαινόμενο της επενδυτικής αδράνειας στην Ελλάδα και στο γεγονός ότι μεταξύ 2007 και 2014, η συνολική επενδυτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο μισό. Παράλληλα βασική προϋπόθεση για την αύξηση της επιχειρηματικής επενδυτικής δαπάνης είναι η εμπέδωση ενός περιβάλλοντος οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας.

Στην τοποθέτηση του ο κ. Καρτέρης σημείωσε τον καθοριστικό  ρόλο του οικονομολόγου - μελετητή στην άρτια σύνταξη και παρακολούθηση μιας επενδυτικής πρότασης. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η προώθηση ενός πλαισίου πιστοποίησης των προσόντων των μελετητών του αναπτυξιακού νόμου, μέσω του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Πρέπει, επίσης, να επανασχεδιασθεί η μεθοδολογία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων. Η αξιολόγηση και ο έλεγχος των επενδυτικών προτάσεων στο οικονομικό τμήμα τους, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από οικονομολόγους. Η κατάρτιση από το ΟΕΕ μητρώων οικονομολόγων αξιολογητών και ελεγκτών, θα συμβάλει στη διαφάνεια διαχείρισης των επενδυτικών ενισχύσεων, στον αξιόπιστο έλεγχο και στην οικονομική αποτελεσματικότητα.

Προς την κατεύθυνση αυτή ο κ. Λαμπριανίδης προανήγγειλε ότι άμεσα θα υπάρξει πρόσκληση για 200 αξιολογητές των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου, που θα καταρτιστούν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.