Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι ο «Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής έτους 2015».