Στο πλαίσιο της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας σε προστατευόμενες περιοχές ο Δήμαρχος Πλατανιά και μέλος του ΔΣ της ΠΕΔ Κρήτης, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, απέστειλε μία σειρά από προτάσεις και παρατηρήσεις – οι οποίες έχουν και τη σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης - προκειμένου να εξεταστούν από το αρμόδιο Υπουργείο, στο πλαίσιο της ΚΥΑ που πρόκειται να εκδοθεί για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2016.   

Ειδικότερα, ο κ. Μαλανδράκης απέστειλε, στο πλαίσιο της ως άνω δημόσιας διαβούλευσης,  τα εξής αρχεία,:

•    την πρόταση της ΠΕΔ Κρήτης για τις αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές αναφορικά με την παραχώρηση και διαχείριση του αιγιαλού, του παλαιού αιγιαλού και της παραλίας στους ΟΤΑ Α’ βαθμού

•    Σχέδιο αιτιολογικής έκθεσης για την προτεινόμενη νομοθετική παρέμβαση με σκοπό συμμόρφωση προς την υπ. αριθμ.3944/2015 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφορικά με την παραχώρηση και διαχείριση του αιγιαλού, του παλαιού αιγιαλού και της παραλίας στους ΟΤΑ Α’ βαθμού

•    Σχέδιο για τη νέα Κ.Υ.Α. έτους 2016 – εναρμονισμένο με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. - για την παραχώρηση και διαχείριση του αιγιαλού, του παλαιού αιγιαλού και της παραλίας στους ΟΤΑ Α’ βαθμού