Συνεδριάζει την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στη Λότζια (αιθ. Ελευθερίου Βενιζέλου) με 53 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Πιο συγκεκριμένα:

1.    Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2016. 
2.   Πρόσληψη 90 Εργατών Καθαριότητας και 10 Οδηγών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 8 μηνών για κάλυψη εποχιακών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 
3.    Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για το έτος 2016.    
4.    Καθιέρωση λειτουργίας όλες τις ημέρες του μήνα (και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) για τους υπαλλήλους των Ληξιαρχείων του Δήμου Ηρακλείου. 
5.    Καθιέρωση εξαίρεσης από πενθήμερη εργασία και περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας καθ’ υπέρβαση υποχρεωτικού ωραρίου και εργασία για Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες στα Κοιμητήρια του Δήμου Ηρακλείου. 
6.    Μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 418/1997 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Λειτουργία της Διεύθυνσης Καθαριότητας σε 24ωρη βάση). 
7.    Ονοματοθεσία κοινόχρηστου χώρου της πόλης του Ηρακλείου (απόφαση 46/2016 της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου). 
8.    Ψήφιση διάθεσης πίστωσης δαπανών που αφορούν ενταλματοποίηση ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων παρελθούσης χρήσης έτους 2015. 
9.    Ολική και Μερική Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης. 
10.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 160 καθαριστριών με σύμβαση έργου (απόφαση 101/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
11.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας ενός γιατρού εργασίας με σύμβαση μίσθωσης έργου (απόφαση 102/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
12.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Ηρακλείου με το ΤΕΕ/ΤΑΚ με τίτλο «Αναβάθμιση αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού αποθέματος του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 103/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
13.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 για συνεχιζόμενα έργα και μελέτες του τμήματος Έργων Υπαίθριων Χώρων από ιδίους πόρους (απόφαση 104/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
14.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 και τροποποίηση του προγράμματος δράσης 2016 του Τμήματος Κτιριακών Έργων (απόφαση 105/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
15.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 για την παροχή εργασίας με τίτλο «Δημιουργία υποδομών για χάραξη διαδρομών ενδιαφέροντος στην Παλιά Πόλη (απόφαση 106/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
16.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 για προμήθειες της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (απόφαση 107/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
17.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 και δημιουργία νέου Κ.Α. εξόδων για παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Καινοτόμων Δράσεων Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των Δύο Φύλων για την διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων στοχευμένης κοινωνικής παρέμβασης (απόφαση 110/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
18.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016 και δημιουργία νέου Κ.Α. εξόδων για παροχή υπηρεσιών για την φύλαξη και ασφάλεια του Κέντρου Αστέγων Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 111/2016 Οικονομικής Επιτροπής).  
19.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 για αναδιατύπωση τίτλου εγγραφής της δράσης με Κ.Α. 00-6737.007 και ενίσχυση του από το αποθεματικό (απόφαση 112/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
20.    Συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ. 
21.    Έγκριση διενέργειας για την Προμήθεια φακέλων προπληρωμένου τέλους για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2016. 
22.    Έγκριση διενέργειας για την προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού και λοιπές προμήθειες αναλωσίμων. 
23.    Διακανονισμός οφειλών δημοτών. 
24.    Επιστροφή χρημάτων. 
25.    Διαγραφή υποχρεώσεων προς τρίτους. 
26.    Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής για την μελέτη με τίτλο «Μεμονωμένη πράξη εφαρμογής στην Π.Ε. 17 της Νέας Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου στην περιοχή «Θαλασσινά» στα οικοδομικά τετράγωνα 103 – 104 – 105 και Κ.Χ. 106 και 108. 
27.    Έγκριση  του  1ου  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ του 1ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ με τίτλο «Επισκευή των χώρων υποδοχής του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας»  του ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07» . 
28.    Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Στεγάνωση του εξωράχιου του θόλου της πύλης Σαμπιονάρα» του Δήμου Ηρακλείου. 
29.    Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή κιγκλιδωμάτων περίφραξης στον κοινόχρηστο χώρο Προμαχώνα Σαμπιονάρα» του Δήμου Ηρακλείου. 
30.    Σύσταση τετραμελούς επιτροπής ελέγχου μελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων τουριστικών τρένων περιήγησης εντός πόλης Ηρακλείου. 
31.    Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Κυκλοφορίας. 
32.    Σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής παρακολούθησης της υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ηρακλείου. 
33.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
34.    Καταβολή και καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου και αποζημίωσης μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.  
35.    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 33/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
36.    Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την μετάβαση του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Λαμπρινού Βασίλη στην Αθήνα. 
37.    Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την μετάβαση του εντεταλμένου συμβούλου κ. Χαιρέτη Εμμανουήλ στην Αθήνα .
38.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης διάθεσης πίστωσης για την ενταλματοποίηση δαπάνης για την μετάβαση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Αναστασάκη Ιωάννη στην Αθήνα. 
39.    Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Χαράλαμπου Μαμουλάκη στην Αθήνα. 
40.    Έγκριση προμήθειας τροφής για τα αδέσποτα σκυλιά του κυνοκομείου του Δήμου Ηρακλείου. 
41.    Έγκριση προμήθειας κτηνιατρικών φαρμάκων και κτηνιατρικού υλικού κυνοκομείου του Δήμου Ηρακλείου. 
42.    Έγκριση προμήθειας αναλώσιμων ειδών για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων του Δήμου Ηρακλείου. 
43.    Προμήθεια εποχιακών ανθόφυτων Τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου. 
44.    Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg V-A  Ελλάδα - Κύπρος "2014-2020" με τίτλο έργου  «Κοινές δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» και ακρωνύμιο «ECORouTs». 
45.    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρακλείου στην πρόταση “UNICULTOUR : A unified platform for the promotion of cultural heritage and tourist assets”  στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του προγράμματος Interreg ADRION 2014 – 2020. 
46.    Έγκριση ανανέωσης ασφάλισης του πίνακα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου «Η Βάπτιση του Χριστού». 
47.    Έγκριση δαπανών για την παρουσίαση του βιβλίου «Η Γόρτυνα της Κρήτης : Δεκαπέντε αιώνες αστικού βίου».  
48.    Συνέχιση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου (2ο Δημοτικό Διαμέρισμα). 
49.    Συνέχιση Μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου (4ο Δημοτικό Διαμέρισμα). 
50.    Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου. 
51.    Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας του 66ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φορτέτσας. 
52.    Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών του κ. Σεραφειμόπουλου Ευάγγελου. 
53.    Μεταβολές στις επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών.