Την αναγκαιότητα να δοθεί παράταση στην υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020, επισημαίνει σε επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομίας, Γιώργο Σταθάκη, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΗ, Μανώλης Αλιφιεράκης.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του:

"Στα πλαίσια των σχετικών προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ  για τις  Δράσεις  «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»  και «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»,  όπως σίγουρα θα γνωρίζετε, υπάρχει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον από επιχειρήσεις να συμμετάσχουν, δεδομένης τόσο της οικονομικής δυσπραγίας της αγοράς που δυσκολεύει τις αυτοχρηματοδοτούμενες επενδύσεις  όσο και του γεγονότος ότι εδώ και καιρό δεν υπήρχαν επενδυτικά προγράμματα. 

Δεδομένου ότι για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων και στα δυο αυτά προγράμματα είναι απαραίτητα οικονομικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης (Φορολογικό Έτος 2015) όπως προκύπτουν από τους Ισολογισμούς και τις Φορολογικές δηλώσεις οι οποίες δεν έχουν κλείσει (είτε λόγω των απεργιών των φοροτεχνικών είτε διότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία ολοκλήρωσης σύνταξης και δημοσίευσης Ισολογισμών), καθίσταται δυσχερής και επισφαλής η υποβολή των προτάσεων μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Τα εν λόγω οικονομικά στοιχεία κάθε επιχείρησης αλλά και τα στοιχεία απασχόλησης  πέρα του ότι είναι αναπόσπαστο μέρος των δικαιολογητικών υποβολής αποτελούν επίσης βαθμολογούμενα  κριτήρια και θα πρέπει να είναι απόλυτα ακριβή όπως αυτά θα υποβληθούν τελικά στις Δ.Ο.Υ καθώς και στους τελικούς δημοσιευμένους Ισολογισμούς.

Εκτός αυτού οι άλλες δυο προκηρύξεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) που είναι σε ισχύ ("Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης " και "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα ") έχουν ήδη παραταθεί και έχουν τροποποιηθεί οι οδηγοί τους και ένας μεγάλος αριθμός νέων αιτήσεων έχει δηλώσει ενδιαφέρον για υποβολή στα νέα χρονικά διαστήματα. 

Για όλα τα παραπάνω κρίνεται επιτακτικό να δοθεί  παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας των παραπάνω δράσεων τουλάχιστον κατά ένα μήνα επιπλέον. 

Με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στις παραπάνω επισημάνσεις και προτάσεις μας, σας ευχαριστούμε προκαταβολικά. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση"