Με την ολοκλήρωση της ανάρτησης και των τελευταίων στοιχείων της μελέτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr , ενότητα «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ»,  συνεχίζεται η δημόσια διαβούλευση του Ενεργειακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.

Μέχρι τις 31 Μαΐου 2016, οπότε και θα ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση, όλοι οι φορείς θα μπορούν να ενημερώνονται πλήρως για τα στοιχεία της μελέτης και να καταθέτουν τις προτάσεις τους.

Αυτό είναι και το τελευταίο στάδιο, που έρχεται σε συνέχεια της ανοιχτής παρουσίασης - συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στη Διημερίδα με θέμα «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης - Αναπτυξιακές Προοπτικές» που διοργανώθηκε στο Ηράκλειο και στην οποία όλοι οι φορείς της ενέργειας κατέθεσαν τις δικές τους προτάσεις (οι εισηγήσεις της Διημερίδας είναι επίσης αναρτημένες στο www.crete.gov.gr).

Όπως είναι γνωστό, η Περιφέρεια Κρήτης, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενέργειας για τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, προχώρησε στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου Ενεργειακού Σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο.

Αποτελώντας την πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα που υλοποιεί ένα τέτοιο εγχείρημα, επιδιώκει μέσα από τον περιφερειακό Σχεδιασμό την ολοκληρωμένη προσέγγιση και εξέταση όλων των συνιστωσών του ενεργειακού ζητήματος.

Απώτερος στόχος είναι ο Σχεδιασμός αυτός να αποτελέσει ένα σημαντικό επιστημονικό εργαλείο για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σχετικά με τον ορθολογικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση των ενεργειακών έργων και υποδομών στην Περιφέρεια Κρήτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπόνηση της μελέτης του Ενεργειακού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης υλοποιήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ για την πληρέστερη παρακολούθηση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων συστήθηκε Ομάδα Εργασίας, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΡΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΚΑΠΕ, ΤΕΕ κ.ά.) στον τομέα της ενέργειας.

Στον Ενεργειακό Σχεδιασμό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 Η συλλογή, αξιολόγηση και ανάλυση μελετών και στοιχείων.
Η κατάρτιση αναλυτικού ενεργειακού ισοζυγίου για την Περιφέρεια Κρήτης.
Η πρόβλεψη παραγωγής και ζήτησης ενέργειας καθώς και η διαμόρφωση διαφόρων σεναρίων.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των παραπάνω σεναρίων.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί με απόφαση που θα ληφθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, η οποία θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα.