Στα άρθρα 215-230 του Κεφαλαίου ΙΔ του νομοσχεδίου “Επείγουσες Διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων”, που ψηφίζεται απόψε στη Βουλή, περιλαμβάνεται η σύμβαση παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, μεταξύ αυτών και του αεροδρομίου Χανίων. Με τη σημερινή ψήφιση του νομοσχεδίου “πωλείται” και τυπικά το αεροδρόμιο Χανίων.

Στη σύμβαση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, αναφέρονται μεταξύ άλλων, οι διαδικασίες για τον ορισμό φόρων και τελών καθώς και το ανώτατο όριο χρεώσεων που δεν θα ξεπερνά τα 13 ευρώ ανά επιβάτη

Να θυμήσουμε ότι η Fraport, έναντι εφάπαξ τιμήματος 1,23 δισ., αναλαμβάνει – από τα τέλη του έτους – τη διαχείρηση 14 περιφερειακών αεροδρομίων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄

«Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου και της Σύμβασης Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Αιγαίου και ρύθμιση λοιπών συναφών θεμάτων»

Άρθρο 215

Κύρωση της από 14.12.2015 Σύμβασης Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου 2015 μεταξύ : α) του Ελληνικού Δημοσίου, β) της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε.», γ) της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ A ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ) των μετόχων της εν λόγω ανώνυμης εταιρίας, ήτοι (α) της γερμανικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE» και (β) της κυπριακής εταιρίας με την επωνυμία «SLENTEL LIMITED», η οποία προσαρτάται στον παρόντα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 216

Κύρωση της από 14.12.2015 Σύμβασης Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Αιγαίου

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Αιγαίου, που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου 2015 μεταξύ : α) του Ελληνικού Δημοσίου , β) της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε.», γ), της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ) των μετόχων της εν λόγω ανώνυμης εταιρίας, ήτοι (α) της γερμανικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE» και (β) της κυπριακής εταιρίας με την επωνυμία «SLENTEL LIMITED», η οποία προσαρτάται στον παρόντα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 217

Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων στα παραχωρούμενα περιφερειακά αεροδρόμια

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου ή κανονιστικής διάταξης τα εισπραττόμενα σχετικά με τα περιφερειακά αεροδρόμια Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων (Τ.Ε.Α.Α.), τα οποία επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 2065/1992 (Α΄ 113), όπως ισχύει, κατατίθενται / πιστώνονται εντός των πρώτων είκοσι (20) ημερών του μήνα που έπεται των αναχωρήσεων των επιβατών σε δεκατέσσερις  (14) ειδικούς λογαριασμούς με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα» που συμπληρώνονται με το όνομα του  αντίστοιχου αερολιμένα  και  τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος για καθένα από τα δεκατέσσερα (14)  περιφερειακά αεροδρόμια των Συμβάσεων Παραχώρησης που κυρώνονται με τον παρόντα νόμο. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπεύθυνη για την χρέωση των αερομεταφορέων με τα ποσά  των Τ.Ε.Α.Α. που εισπράττονται από τους επιβάτες και ελέγχει την απόδοσή  τους στους αντίστοιχους  ειδικούς λογαριασμούς.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ρυθμίζεται κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με : α) τη διαδικασία χρέωσης, είσπραξης και ελέγχου των Τ.Ε.Α.Α. σχετικά με τα περιφερειακά αεροδρόμια των Συμβάσεων Παραχώρησης που κυρώνονται με τον παρόντα νόμο, β) την ανάπτυξη και λειτουργία από τους παραχωρησιούχους ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία θα έχει πρόσβαση η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και στην οποία οι αερομεταφορείς θα καταχωρούν αναλυτικά στοιχεία κίνησης επιβατών ανά πτήση, γ) τη διαδικασία ενημέρωσης των αερομεταφορέων από τους παραχωρησιούχους στο τέλος κάθε μήνα για τα οφειλόμενα Τ.Ε.Α.Α., δ) τη διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των αερομεταφορέων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας  και των παραχωρησιούχων από την 21η και μέχρι την τελευταία ημέρα κάθε μήνα για την επίλυση σχετικών διαφορών σχετικά με τα καταβλητέα Τ.Ε.Α.Α., ε) τη διαδικασία διευθέτησης κάθε επόμενο μήνα των σχετικών διαφορών και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μέσω συμψηφισμού, στ) τη διαδικασία ελέγχου από τους παραχωρησιούχους των στοιχείων των πτήσεων για την επαλήθευση της ακρίβειας των χορηγηθεισών από τους αερομεταφορείς κινήσεων επιβατών με τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την άνω διαδικασία, ζ) την επιβολή από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τόκου υπερημερίας εις βάρος των αερομεταφορέων σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλόμενων Τ.Ε.Α.Α., η) την προσκόμιση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εγγυητικών επιστολών από τους αερομεταφορείς ποσού ίσου με τα αναλογούντα στον μήνα με την υψηλότερη κίνηση επιβατών τέλη και την διαδικασία κατάπτωσης αυτών από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για ποσό ίσο με το οφειλόμενο Τ.Ε.Α.Α. μετά την πάροδο προθεσμίας που θα συμφωνείται κατά περίπτωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τους παραχωρησιούχους.

3. Τα συνολικά ποσά των εισπραχθέντων Τ.Ε.Α.Α. μεταφέρονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την πίστωσή στους αναφερόμενους στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου τραπεζικούς λογαριασμούς, σε τραπεζικούς λογαριασμούς των παραχωρησιούχων, τους οποίους αυτοί υποχρεούνται προηγουμένως να κοινοποιήσουν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ρυθμίζεται κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραχωρησιούχων των συνολικών ποσών των εισπραχθέντων Τ.Ε.Α.Α., κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος.

Άρθρο 218

Τέλη και φόροι για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στα παραχωρούμενα περιφερειακά αεροδρόμια

Σε εφαρμογή των εγγυοδοτικών δηλώσεων του Ελληνικού Δημοσίου που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5.2.1(ιβ) κάθε Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 82 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171) και του ν. 1080/1980 (Α΄ 246), όπως ισχύει, δεν επιβάλλονται στους παραχωρησιούχους οποιουδήποτε είδους τέλη ή φόροι, από οποιαδήποτε δημοτική ή άλλη τοπική αρχή, για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στα έργα που θα εκτελεστούν και στις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στα περιφερειακά αεροδρόμια των Συμβάσεων Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των υπηρεσιών φωτισμού, ασφάλειας, καθαρισμού, αποκομιδής απορριμμάτων και αποχέτευσης, στο βαθμό που  οι υπηρεσίες αυτές πράγματι παρέχονται στους χρήστες των περιφερειακών αεροδρομίων από τους παραχωρησιούχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Συμβάσεις Παραχώρησης.

Άρθρο 219

Υφιστάμενες Άδειες Κατασκευαστικών Έργων και Υφιστάμενες Άδειες Λειτουργίας

Οι  Άδειες που ορίζονται στο άρθρο 17.6.1. περ. β κάθε Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, οι οποίες δεν έχουν τυχόν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρείται ότι έχουν χορηγηθεί από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο 220

Μη καταβολή αεροναυτικών τελών από αεροπορικές εταιρίες στα παραχωρούμενα περιφερειακά αεροδρόμια

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η οποία εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28.12 έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο,  θα ρυθμίζεται το κατώτατο όριο οφειλών προς τους παραχωρησιούχους των περιφερειακών αεροδρομίων,  πέραν των οποίων θα έχουν αυτοί το δικαίωμα να ζητήσουν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας την απαγόρευση απογείωσης οποιουδήποτε αεροσκάφους οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου λόγω της μη καταβολής Αεροναυτικών Τελών, όπως ορίζονται σε έκαστη Σύμβαση Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό θέμα και λεπτομέρεια σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος αυτού.

Άρθρο 221

Υπηρεσίες πυρόσβεσης στα παραχωρούμενα περιφερειακά αεροδρόμια

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν.3511/2006 (Α΄ 258), όπως ισχύει, ο παραχωρησιούχος κάθε Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο δύναται να παρέχει, με δικό του εξοπλισμό, μέσα και προσωπικό, υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης στους χώρους των περιφερειακών αεροδρομίων, διατηρουμένου σε κάθε περίπτωση του δικαιώματος του να λαμβάνει υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος.

2. Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που θα εκδίδεται μετά από απλή γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή από τους παραχωρησιούχους προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σχετικού σχεδίου ειδικού κανονισμού πυρασφάλειας, εγκρίνεται Ειδικός Κανονισμός Πυρασφάλειας, με τον οποίον θα ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα συγκρότησης ομάδων πυροπροστασίας από το προσωπικό των παραχωρησιούχων, θέματα εκπαίδευσης των ομάδων πυροπροστασίας την οποία αναλαμβάνουν είτε οι ίδιοι οι παραχωρησιούχοι είτε εξειδικευμένος ανάδοχος αυτών, η διαδικασία πιστοποίησης της αρτιότητας της εν λόγω εκπαίδευσης για τις ανάγκες παροχής των ως άνω υπηρεσιών στα περιφερειακά αεροδρόμια, τα ειδικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των ομάδων πυροπροστασίας και ο τρόπος δράσης τους, καθώςκαι κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ο Ειδικός Κανονισμός Πυρασφαλείας θεωρείται εγκεκριμένος όπως υποβλήθηκε από τον παραχωρησιούχο έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης.

Άρθρο 222

Εφαρμογή διαδικασίας άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α΄ 17)

Για την υλοποίηση των απαλλοτριώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 14.1.7 έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης, εφαρμόζεται και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 7Α του ν.2882/2001 (Α΄ 17), όπως ισχύει.

Άρθρο 223

Συμμετοχή παραχωρησιούχων στην επιτροπή του άρθρου 17 παρ. 2 του π. δ/τος 86/1979 (Α΄ 17)

Για τα καταστήματα πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμολογήτων ειδών που λειτουργούν εντός των περιφερειακών αεροδρομίων κάθε Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, η επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του π. δ/τος  86/1979 (Α΄ 17) απαρτίζεται από τον προϊστάμενο της οικείας Τελωνειακής Αρχής, έναν υπάλληλο που ορίζεται από τον  αρμόδιο Υπουργού και έναν εκπρόσωπο του παραχωρησιούχου.

Άρθρο 224

Υπαγωγή επένδυσης στο ΝΔ 2687/1953 (Α΄ 317)

Η επένδυση, που συνεπάγεται η υλοποίηση έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο και τα σχετικά κεφάλαια που θα εισαχθούν για το σκοπό αυτό από το εξωτερικό υπάγονται στις διατάξεις του ν. δ/τος 2687/1953 «περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού» (Α΄ 317) δια της εκδόσεως Προεδρικού Διατάγματος, σύμφωνα με σχετικό αίτημα του παραχωρησιούχου έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 225

Πρώτη έγκριση Ανώτατου Ορίου Χρεώσεων

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δια του παρόντος άρθρου εγκρίνει το Ανώτατο Όριο Χρεώσεων για τη Μέγιστη Μέση Απόδοση ανά Αναχωρούντα Επιβάτη, σε εφαρμογή του άρθρου 6.2.1(α)(viii) κάθε Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, και σύμφωνα με το Άρθρο 28.4.2(α) εκάστης Σύμβασης Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένου του Πίνακα Β αυτού,  η οποία Μέγιστη Μέση Απόδοση ανά Αναχωρούντα Επιβάτη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δεκατριών (13) ευρώ.

Άρθρο 226

Διαδικασία αύξησης Ανώτατου Ορίου Χρεώσεων

Με την επίτευξη της Ημερομηνίας Λήξης των Επικείμενων Έργων σε κάθε περιφερειακό αεροδρόμιο σύμφωνα με τη  διάταξη του άρθρου 18.9 έκαστης  Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, η Μέγιστη Μέση Απόδοση Ανά Αναχωρούντα Επιβάτη ανά περιφερειακό αεροδρόμιο, όπως αυτή ορίζεται στις Συμβάσεις Παραχώρησης, θα αυξηθεί για πρώτη φορά στα ποσά που αναφέρονται στα άρθρα 28.4.3 ή/ και 28.4.4 εκάστης Σύμβασης Παραχώρησης για το αντίστοιχο περιφερειακό αεροδρόμιο. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας θα εγκρίνει, με την έκδοση σχετικής πράξης του Διοικητή της που εκδίδεται μέσα σε 20 μέρες, την αύξηση, αποδεχόμενη τους υπολογισμούς  σχετικά με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή της Μέγιστης Μέσης Απόδοσης ανά Αναχωρούντα Επιβάτη που θα της υποβάλει ο παραχωρησιούχος σύμφωνα με τη διαδικασία και εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 28.4.5(β) – (ε) έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης, εκτός εάν έχει εμφιλοχωρήσει στους ως άνω υπολογισμούς μαθηματικό ή άλλο πρόδηλο σφάλμα υπολογισμού σχετικό με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή της Μέγιστης Μέσης Απόδοσης ανά Αναχωρούντα Επιβάτη Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας από την υποβολή σε αυτήν από τον παραχωρησιούχο των σχετικών στοιχειών υπολογισμού, οι υποβληθέντες υπολογισμοί του παραχωρησιούχου θα θεωρούνται εγκεκριμένοι από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σε περίπτωση μαθηματικού σφάλματος ή άλλου πρόδηλου σφάλματος στους υπολογισμούς του παραχωρησιούχου, η σχετική διαπιστωτική πράξη θα εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών μετά από τη διόρθωση των σφαλμάτων αυτών και την επανυποβολή των στοιχείων υπολογισμού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Άρθρο 227

Συμβάσεις παραχωρούμενων περιφερειακών αεροδρομίων

Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, ο παραχωρησιούχος υπεισέρχεται αυτομάτως, και χωρίς να απαιτείται η συναίνεση των αντισυμβαλλομένων, στα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημοσίου ή/ και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που απορρέουν από τις Μεταβιβασθείσες Συμβάσεις Αεροδρομίου, όπως αυτές ορίζονται στις Συμβάσεις Παραχώρησης. Οι συμβάσεις, στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των οποίων δεν υπεισέρχεται ο παραχωρησιούχος έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης, καταγγέλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο με κοινοποιούμενη με δικαστικό επιμελητή προειδοποίηση δύο μηνών ή συντομότερη, όταν προβλέπεται τέτοια από το νόμο ή την όποια άλλη έχει συμβατικά μεταξύ των εν λόγω μερών συμφωνηθεί. Τυχόν δικαίωμα αποζημίωσης του αντισυμβαλλομένου ή/και είσπραξης οποιασδήποτε άλλης χρηματικής απαίτησης εκ της καταγγελθείσας συμβάσεως γεννάται αποκλειστικά και μόνο κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Άρθρο 228

Περίοδοι υπολογισμού Μέγιστης Μέσης Απόδοσης ανά Αναχωρούντα Επιβάτη

Για την περίοδο από την Ημερομηνία ‘Έναρξης Παραχώρησης έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο μέχρι την αμέσως επόμενη 31η Οκτωβρίου και εν συνέχεια για την  περίοδο από την 1η Νοεμβρίου μέχρι την 31η  Οκτωβρίου του επόμενου έτους καθώς και σε κάθε αντίστοιχη περίοδο από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε επόμενου έτους, ο παραχωρησιούχος έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης πρέπει να αποδεικνύει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση της Μέγιστης Μέσης Απόδοσης ανά Αναχωρούντα Επιβάτη για την αντίστοιχη περίοδο. Ο σχετικός υπολογισμός πρέπει να υποβάλλεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το αργότερο έως το τέλος του Δεκεμβρίου εκάστου έτους,  τροποποιουμένων αντιστοίχως των δύο πρώτων εδαφίων του άρθρου 28.4.5 (στ) έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 229

Λοιπές διατάξεις

1. Το άρθρο 19.3.8 έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο  τροποποιείται έτσι ώστε η αναφορά να γίνεται στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παράδοσης αντί του εσφαλμένα αναφερομένου Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής.

2. Το άρθρο 6.2.1(α)(viii) έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο τροποποιείται προς διόρθωση προδήλου σφάλματος δια της αντικατάστασης των λέξεων «το οποίο» με τις λέξεις «η οποία» και διαμορφώνεται ως εξής:

«Η ΥΠΑ θα εγκρίνει το Ανώτατο Όριο Χρεώσεων για τη Μέγιστη Μέση Απόδοση ανά Αναχωρούντα Επιβάτη σύμφωνα με το Άρθρο 28.4.2(α) συμπεριλαμβανομένου του Πίνακα Β αυτού, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δεκατριών (13) Ευρώ.»

3. Η πρώτη πρόταση του άρθρου 28.4.2(β)(ii) έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο τροποποιείται προς διόρθωση προδήλου σφάλματος δια της αντικατάστασης των λέξεων «το οποίο» με τις λέξεις «η οποία» και διαμορφώνεται ως εξής:

«Η ΥΠΑ, είτε κατά την ή πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, θα εγκρίνει το Ανώτατο Όριο Χρεώσεων για τη Μέγιστη Μέση Απόδοση ανά Αναχωρούντα Επιβάτη σύμφωνα με το Άρθρο 28.4.2(α) συμπεριλαμβανομένου του Πίνακα Β αυτού, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δεκατριών (13) Ευρώ σύμφωνα με το Άρθρο 6.2.1(α)(viii).»

4. Το άρθρο 39.3.10 έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο τροποποιείται έτσι ώστε η αναφορά να γίνεται στην ορθή ΠΟΛ 1022/2012 αντί της εσφαλμένα αναφερόμενης ΠΟΛ 1022/3012.

Άρθρο 230

Τελικές Διατάξεις

1. Καμία αξίωση δεν έχει ο Παραχωρησιούχος για κάθε ποσό που καταβλήθηκε ή έπρεπε να καταβληθεί και είναι ληξιπρόθεσμο σε σχέση με τις Μεταβιβασθείσες Συμβάσεις Αεροδρομίου μέχρι και την ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, τροποποιουμένου αντιστοίχως του εδαφίου β’ του άρθρου 4.9.3 της Σύμβασης Παραχώρησης.

2. Το Δημόσιο δεν θα εμποδίζεται να αναπτύσσει, κατασκευάζει ή και να παραχωρεί υποδομές και δραστηριότητες εκμετάλλευσης για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, τροποποιούμενης αντίστοιχα της περίπτωσης  (iii) του άρθρου 4.10.3 κάθε Σύμβασης Παραχώρησης.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook