Με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων σχετικών με τη διαχείριση του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνης για την οργάνωση και ανάδειξη του χώρου

Υπογράφτηκε χθες από το Δήμαρχο Ρεθύμνης κ Γιώργο Χ. Μαρινάκη και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Οδυσσέα – Ιωάννη Ζώρα, πρωτόκολλο συνεργασίας Δήμου Ρεθύμνης και Πανεπιστημίου με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων σχετικών με τη διαχείριση του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνης για την οργάνωση και ανάδειξη του χώρου μέσω της επιστημονικής έρευνας, μελέτης και τεκμηρίωσης σε βοτανικά, οικολογικά καθώς και πολιτισμικά θέματα που αφορούν στον κόσμο των φυτών. 

Παρόντες στην υπογραφή του πρωτοκόλλου ήταν ο αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Κώστας Σπανουδάκης και η Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης- αρμόδια για  θέματα Πρασίνου και Τουρισμού  κα Πέπη Μπιρλιράκη. 

Στη διάρκεια της συνεργασίας τους ο Δήμαρχος με τον Πρύτανη είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν την κοινή τους πρόθεση για συνεργασία και σε άλλα ευρύτερα ζητήματα όπως είναι τα Πειραματικά σχολεία, η ανταλλαγή  του «Ξενία» με περιουσία του Πανεπιστημίου, ο σχεδιασμός και η σύμπραξη των δύο θεσμών σε θέματα που αφορούν την καλλιέργεια του Εθελοντισμού την προαγωγή του Πολιτισμού και του Αθλητισμού κ.α.
Η υπογραφή του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου συνεργασίας, προστίθεται στις  ενεργές επαφές  και αποτελεσματικές συνεργασίες του Δήμου με το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και ενισχύει τη ζωντανή σχέση του με την τοπική κοινωνία.      

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το παρόν πρωτόκολλο αποτελεί εξειδίκευση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Μαρινάκη και του Πανεπιστημίου Κρήτης που εκπροσωπείται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα.

Άρθρο 1
Αντικείμενο της συνεργασίας αποτελεί η ανάπτυξη κοινών δράσεων σχετικών με τη διαχείριση του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνης για την οργάνωση και ανάδειξη του χώρου μέσω της επιστημονικής έρευνας, μελέτης και τεκμηρίωσης σε βοτανικά, οικολογικά καθώς και πολιτισμικά θέματα που αφορούν στον κόσμο των φυτών. Επίσης αντικείμενο αποτελούν κοινές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή εντός  των ορίων του Δήμου Ρεθύμνης, οι οποίες θα πραγματοποιούνται μετά από κοινή συμφωνία των δύο μερών.

Άρθρο 2
Φορέας υλοποίησης της συνεργασίας εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κρήτης ορίζεται ο Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστημίου Κρήτης ο οποίος εκπροσωπείται από τα μέλη που θα ορίσει η Διοικούσα Επιτροπή του Βοτανικού Κήπου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 3
Για την υλοποίηση των κοινών δράσεων ο Δήμος Ρεθύμνου θα συμβάλλει με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, ο Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστημίου Κρήτης θα συμβάλλει υποστηρίζοντας επιστημονικά τον συνολικό σχεδιασμό και τις επιμέρους δράσεις, ενώ και οι δύο φορείς θα συμβάλλουν με το διαθέσιμο προσωπικό.

Άρθρο 4
Η χρηματοδότηση των δράσεων θα προκύπτει από πόρους του Δήμου Ρεθύμνης και του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά από αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων, από εξωτερική χρηματοδότηση δημόσια ή ιδιωτική, από περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα καθώς και από διεθνείς οργανισμούς.  

Άρθρο 5
Για τον συντονισμό των κοινών δράσεων θα συσταθεί 5μελής Επιτροπή με τριετή θητεία, η οποία θα αποτελείται από δύο εκπροσώπους του Δήμου Ρεθύμνης, δύο εκπροσώπους του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Κρήτης και ένα μέλος εκ περιτροπής από κάθε φορέα. Για την πρώτη θητεία της Επιτροπής ορίζεται το πέμπτο μέλος της Επιτροπής να εκπροσωπεί τον Δήμο Ρεθύμνης. Από τους εκπροσώπους του Δήμου Ρεθύμνου στην 5μελή Επιτροπή το ένα μέλος θα είναι εργαζόμενος της Υπηρεσίας Πρασίνου. Η Επιτροπή προγραμματίζεται να συνεδριάζει σε μηνιαία βάση και όσες άλλες φορές κρίνεται απαραίτητο. Οι αποφάσεις της Επιτροπής θα λαμβάνονται με ενισχυμένη πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) και θα τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων στα θέματα που κρίνεται απαραίτητο. Οι αποφάσεις της Επιτροπής δεν μπορεί να αφορούν επιστημονικά θέματα για τα οποία αποκλειστικό λόγο και επιστημονική ευθύνη έχει ο Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Άρθρο 6
Στο Δημοτικό Κήπο θα τοποθετηθεί μαζί με τη σήμανση του Δήμου Ρεθύμνης και σήμανση του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Άρθρο 7
Η διάρκεια του παρόντος πρωτοκόλλου ορίζεται καταρχήν σε δέκα (10) έτη με δυνατότητα ανανέωσης μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης.