Σε παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης σε 143 παραλίες της Κρήτης θα προβεί φέτος η Διεύθυνση Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Κρήτης.

Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. οικ. 125671/18-5-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου για το έτος 2016 θα διαρκέσει πέντε (5) μήνες ήτοι από την 1η Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2016.

Στο πλαίσιο του έργου: «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ» κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου παρακολουθούνται οι ακτές που:

συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων,
δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις και
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από περιβαλλοντική, αισθητική, τουριστική,   αναπτυξιακή ή άλλη άποψη,

Στις ακτές αυτές γίνονται μηνιαίες δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις των υδάτων καθώς και μακροσκοπικός έλεγχος του νερού και της ακτής γενικότερα με στόχο τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων.

Στην Περιφέρεια Κρήτης σύμφωνα με το αναδιαμορφωμένο για το έτος 2016 μητρώο, θα παρακολουθούνται συνολικά 143 ακτές κολύμβησης σε 157 αντιπροσωπευτικά σημεία δειγματοληψίας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.