Την  Πέμπτη  30/06/2016 και ώρα 20:00 καλείστε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τα  άρθρα 67 παρ.4  του  Ν.3852/10 με τα παρακάτω θέματα:

1.    Έγκριση  και παραλαβή της μελέτης εκτέλεσης του έργου: «Γεωτεχνική  και στατική μελέτη αντιστήριξης  οδού  με συστοιχία πασσάλων» στην Τ.Κ. Μέρωνα Δήμου Αμαρίου.
   
2.    Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ) του έργου: «Πολιτιστικό Κέντρο Κουρητών.

3.    Ορισμός ορκωτού λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων  του Τ.Ο.Ε.Β.

4. Αναμόρφωση προϋ/σμού για:
α. αμοιβή μελετητή για τη σύνταξη του συμφώνου Δημάρχων(CDL).
β.   =/=   ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων Τ.Ο.Ε.Β.
γ.   =/=   δικαστικών επιμελητών.
δ.   =/=   μελετητή για τη σύνταξη της  μελέτης εκτέλεσης του έργου: «Προσδιορισμός ταυτότητας   Οικισμών  Δήμου Αμαρίου μέσω Αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων».
ε.  αναθεώρηση οικοδομικής άδειας Πολιτιστικού Κέντρου Φουρφουρά.
στ.   προμήθεια βιβλίων.  

5.  Τροποποίηση  της απόφασης των τελών ύδρευσης.

6.  Διαγραφή οφειλών.

7.  Συμμετοχή του Δήμου στην πρόταση που θα υποβληθεί  από τον ΑΚΚΟΜ και στο Μέτρο 19 ¨«Στήριξη για την Τοπική Ανάπτυξη μέσω του προγράμματος  LEADER – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων(Τ.Α.Π.ΤΟ.Κ.) 2014-2020.

8.  Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος  CLLD/LEADER του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΤΑ Α.Ε.

9. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων.
  
10. Προγραμματισμός πολιτιστικής εκδήλωσης: «AMARI green festival» 

11.  Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.
  
12. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή πολιτιστικών εκδηλώσεων.
      
13.  Επιχορήγηση  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρίου.          

14.  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Κυδωνάκη   Ιωάννη  του Στυλιανού  κάτοικο της Τ.Κ. Βρυσών.

15. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.

Ενημέρωση Δημάρχου

Με την παράκληση να παρευρεθεί ο κ. Δήμαρχος