Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ηρακλείου  καλεί μητέρες (ή πατέρες που έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους) που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους τα δωρεάν προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δ. Ηρακλείου (Κ.Δ.Α.Π.) για την περίοδο 2016-2017, να υποβάλλουν αίτηση στα κατά τόπους Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δ. Ηρακλείου.

Η αίτηση  υποβάλλεται αρχικά ηλεκτρονικά και εν συνεχεία σε έντυπη μορφή, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά  αποστέλλεται  από τις 12/7/16 έως 29/07/2016 στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε κλειστό φάκελο υποψηφιότητας.

Οι μητέρες/πατέρες μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τη συμπλήρωση της αίτησης και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  α) στα Κ.Δ.Α.Π. Δ. Ηρακλείου και β) στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δ. Ηρακλείου  στην Διονυσίου 13 Α Νέα Αλικαρνασσός. Επίσης, στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: www.eetaa.gr. Η αίτηση έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ από   12/7/2016.

 Κ.Δ.Α.Π. Δ. Ηρακλείου :

⦁    ΚΔΑΠ Ν. Αλικαρνασσού,1ο Δημ. Σχ. Ν. Αλικαρνασσού, Μαυσώλου 75, Ν. Αλικαρνασσός τηλ. Επικ.:2810332030

⦁    ΚΔΑΠ Ξηροποτάμου,43ο Δημ. Σχ., Σπύρου Μουστακλή στον Ξηροπόταμο, πλησίον του κολυμβητηρίου τηλ. Επικ.:2810256547

⦁    ΚΔΑΠ Τριών Βαγιών, 45ο Δημ. Σχ, Ζεύξιδος , Τρεις Βαγιές τηλ. Επικ.: 2810250330

⦁    ΚΔΑΠ Αϊ-Γιάννη),20ο Δημ. Σχ, Πεζόδρομος Ορφέως 3, (απέναντι από τη Β΄ ΔΥΟ), Νέα Αλάτσατα τηλ. Επικ.: 2810322162

⦁    ΚΔΑΠ Κέντρου,6ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1,τηλ επικ.:2810226174

⦁    ΚΔΑΠ Τεμένους, Προφήτη Ηλία, Δημοτική Ενότητα Τεμένους τηλ. Επικ.: 2810871637

⦁    ΚΔΑΠ Γοργολαΐνη, Ασίτες, Δημοτική Ενότητα Γοργολαΐνη, τηλ. Επικ.: 2810861542

⦁    ΚΔΑΠ Παλιανής, Δημοτική Ενότητα Παλιανής, πρώην Δημ. Σχολείο Αυγενικής, τηλ. Επικ. : 2810791207

⦁    Τηλ. επικ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Ηρακλείου : 2813409852 (Τζουλιαδάκη Κατερίνα)

Δικαιολογητικά συμμετοχής

► Αίτηση Συμμετοχής –  Δήλωσή  

α)  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.  

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες,  απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ.  Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια παραμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.  

β)   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τετραμήνου (δηλαδή όχι νωρίτερα από την 1η Απρίλιος 2016).

Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,  τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση καθώς και επίσημο έγγραφο από την πρεσβεία ή προξενείο της χώρας όπου θα βεβαιώνονται τα ανωτέρω.

⦁    Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικού έτους 2015 και των δύο μερών.

⦁    Σε περίπτωση που η μητέρα είναι διαζευγμένη,  απαιτείται και αντίγραφο δια ζευκτήριου  (από Μητρόπολη σε περίπτωση  θρησκευτικού γάμου ή από το Δήμο σε περίπτωση πολιτικού γάμου),  εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

⦁    Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου,  καθώς επίσης και η βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.,  που να αποδεικνύεται η διάσταση.  Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της δημοσίευσης της παρούσα Πρόσκλησης (12/7/2016)

⦁    Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι άγαμη μητέρα,  απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

⦁    Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης  ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου,

⦁    Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα,  απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

⦁    Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.

γ)   Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα)  για το οικονομικό έτος 2015 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015).
Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης!!!!  

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες, που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις:
€27.000    2 παιδιά
€30.000    3 παιδιά
€33.000    4 παιδιά
€36.000    5 παιδιά και άνω

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των €36.000

Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου  (εκκαθαριστικό σημείωμα).  Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

Από το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη :

Α) τα πάσης φύσεως αφορολόγητα επιδόματα αναπηρίας (π.χ.τυφλών)

Β) Το επίδομα μητρότητας του ΙΚΑ –ΟΑΕΔ και

Γ)  η αποζημίωση απόλυσης μόνο όταν αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην φορολογική δήλωση..
Για τα ανωτέρω και προκειμένου να μην υπολογιστούν,  θα πρέπει η μητέρα να προσκομίσει τις αντίστοιχες επίσημες βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων. !!!

Δ) το Επίδομα Ανεργίας, για το οποίο δεν απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση,  καθώς εγγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.

Οι έγγαμες μητέρες που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και προσκομίζουν ατομικό εκκαθαριστικό, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του συζύγου τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν προσκομιστεί, η αίτηση απορρίπτεται. Εάν όμως η μητέρα εμπίπτει στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης,(ήτοι λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή όταν ο ένας από τους δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή όταν ο ένας από τους δύο έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση),  κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα,  τότε μαζί με το εκκαθαριστικό της θα πρέπει να προσκομίσει και το αντίστοιχο δικαιολογητικό που επιτρέπει την κατάθεση της χωριστής φορολογικής δήλωσης.

Δικαιολογητικά αναπηρίας

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και  ένα από τα τέκνα της ή/και ο  σύζυγος,

⦁    με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται  Βεβαίωση Πιστοποίησης Αναπηρίας σε ισχύ και το ποσοστό της αναπηρίας  από Υγειονομική Επιτροπή ή Δημόσιο Νοσοκομείο.

⦁    με ποσοστό αναπηρίας  67% και άνω για το σύζυγό της,  απαιτείται : Βεβαίωση Πιστοποίησης Αναπηρίας σε ισχύ και το ποσοστό της αναπηρίας από Υγειονομική Επιτροπή ή Δημόσιο Νοσοκομείο.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή:

⦁    Βεβαίωση εργοδότη η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μετά τις 12/07/2016 και από την οποία θα προκύπτει ότι
        -  συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης)
- καθώς και το είδος της απασχόλησης: α)πλήρης ή μερική β) ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

⦁     Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 ή αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης όπου θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της σύμβασης

Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο, απαιτείται εκτός της βεβαίωση εργοδότη,  - αντίγραφο εργόσημου και  - απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους πρώτης υποβολής της αίτησης που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτούνται:

⦁    αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ,  που να έχει όμως εκδοθεί πριν τις 12/07/2016
⦁    αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η αιτούσα  έχει σύζυγο ή σύντροφο άνεργο (σύμφωνο συμβίωσης), απαιτείται Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ.

 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα,  απαιτούνται:

⦁    Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.

⦁    Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές

⦁    Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος.

Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε.  ή Ε.Ε.. I.K.E  ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται τα  παρακάτω δικαιολογητικά:

⦁    Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.

⦁    Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.

⦁    Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.

⦁    Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος.

⦁    Ειδικότερα σε περίπτωση εταίρου Ι.Κ.Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η απασχολείται στην επιχείρηση.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

⦁    Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος ή ασφαλιστική ενημερότητα.

Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.):

⦁    Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.


Η «Αίτηση συμμετοχής-Δήλωση», θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ,  να εκτυπώνεται και να αποστέλλεται  συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς  από 22/7 έως και 29/7
 στην ακόλουθη Διεύθυνση με την ένδειξη:

Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.

« ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
Έτους 2016-17
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436 Αθήνα

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. : www.eetaa.gr
είτε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ηρακλείου (Τζουλιαδάκη Κατερίνα 2813409852) και στα κατά τόπους ΚΔΑΠ Ηρακλείου.