Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες Εγγραφής Βρεφών και Νηπίων για το Σχολικό έτος 2016-2017.

Οι Επιτυχόντες καθώς και οι Ισοβαθμούντες καλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικώς και μέσα σε Δέκα (10) ημέρες την αίτηση (εκτυπωμένη από το ηλεκτρονικό σύστημα) συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Δνση: 

•    ΔΟΠΑΦΜΑΗ
•    Μάρκου Παπαδοπούλου 4 - Χανιώπορτα
•    Τ.Κ. 71202 - Ηράκλειο Κρήτης
•    Τηλ: 2810300100

Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στην υπηρεσία μας μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες από την ανακοίνωση τωνΟριστικών πινάκων επιλογής (αρχές Σεπτέμβρη).Τα ονόματα υπάρχουν στο πόρταλ του Δήμου Ηρακλείου ΕΔΩ