Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  θα γίνει την  Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου (Πλατεία Ελευθερίας), με στόχο να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ΠΕ Κρήτης.

Πιο συγκεκριμενα, τη συνεδρίαση θα απασχολήσουν τα παρακάτω θέματα:

1.    Αποδοχή πρακτικού της επαναληπτικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης της αριθμ.  149488/9.8.2016 πρόκλησης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στην Περιφέρεια Κρήτης» στα τμήματα για τα οποία κατά τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης των αριθμ. 139797 & 139783/27.7.2016 82858/1.7.2015 πρόσκλησεων δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.

2.    Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση της προκήρυξης για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Έλεγχος των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου» και συγκεκριμένα στο Τμήμα 7 (ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) και στο Τμήμα 8 (ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.390,72 ευρώ και 17.994,16 ευρώ, αντίστοιχα, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV 77100000).Πρόκειται για υποομάδες - τμήματα του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης 51456/23-03-2016 για τον «Έλεγχο των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου» συνολικού προϋπολογισμού: 331.689,38 € χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.