Υπογράφτηκε την Πέμπτη 18/8/2016, η σύμβαση μεταξύ του αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών του  Δήμου Ηρακλείου Γιάννη Αναστασάκη και του εκπροσώπου της εταιρείας “TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” για τη διενέργεια ελέγχου και πιστοποίησης της λειτουργίας πενήντα (50) παιδικών χαρών εντός των ορίων του Δήμου. 

Η Σύμβαση θα έχει δύο φάσεις. Η Α΄ φάση περιλαμβάνει την αρχική επιθεώρηση των παιδικών χαρών και τη σύνταξη φύλλων ελέγχου.

Η Β΄ φάση περιλαμβάνει την επανάληψη της επιθεώρησης σε όποιους χώρους απαιτείται, μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων από το Δήμο. Τέλος , θα εκδοθούν πιστοποιητικά συμμόρφωσης για τους χώρους που ελέγχθηκαν.