Τροπολογία κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Β. Κεγκέρογλου για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα.

Aναλυτικά το κείμενο της τροπολογίας:

"Τροπολογία

Θέμα: «Παράταση συμβάσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του τομέα καθαριότητας Ο.Τ.Α.»

Στο σχέδιο νόμου:

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας αυτής τροποποιήθηκε με την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις».

Α. Εισηγητική Έκθεση

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Δεκεμβρίου 2015 (ΦΕΚ 184 Α΄), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 167 του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250 Α΄) όπως ισχύει, οι συμβάσεις των εργαζομένων σε υπηρεσίες καθαριότητας του Δημοσίου Τομέα, συμπεριλαμβανομένων των Ο.Τ.Α., που υπογράφηκαν μέχρι τις 31.12.2015, παρατάθηκαν αυτοδικαίως μέχρι την 31.12.2016.

Για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης εγκρίθηκε η πρόσληψη συνολικά ενενήντα (90) συμβασιούχων με την υπ’ αριθ. 16410/13.5.2015 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Εκ των ανωτέρω εγκεκριμένων θέσεων, στις 23.12.2015 συνάφθηκαν σαράντα τρεις (43) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, ύστερα από την υπ’ αριθ. 138737/14.10.2015 Ανακοίνωση του Δημάρχου Ηρακλείου Κρήτης, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 13449/26.11.2015 Απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. Για τις υπόλοιπες σαράντα επτά (47) εγκεκριμένες θέσεις, συνάφθηκαν αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, ως ακολούθως: σαράντα τρεις (43) συμβάσεις στις 12.1.2016, τρεις (3) συμβάσεις στις 18.1.2016 και μια (1) σύμβαση στις 20.1.2016.

Σύμφωνα με τη στενά γραμματική διατύπωση του άρθρου 12 της ανωτέρω αναφερόμενης Π.Ν.Π., πρόκειται να παραταθούν μόνο οι σαράντα τρεις (43) συμβάσεις που συνάφθηκαν στις 23.12.2015, με συνέπεια να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του τομέα καθαριότητας του Δήμου ηρακλείου Κρήτης.

Για το σοβαρό αυτό ζήτημα που έχει προκύψει, ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης έχει επανειλημμένως επικοινωνήσει με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο αγνοώντας τη σοβαρότητα και το επείγον του θέματος δεν έχει απαντήσει ούτε στο υπ’ αριθ. 93382/18.8.2016 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο προτείνεται η λήψη πρωτοβουλίας εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου.

Επειδή, μετά τη συνένωση των πρώην Δήμων Νέας Αλικαρνασσού, Τεμένους, Παλιανής και Γοργολαϊνίου με το Δήμο Ηρακλείου, το μέγεθος και ο πληθυσμός του Δήμου Ηρακλείου έχει αυξηθεί πάρα πολύ, με αποτέλεσμα οι ανάγκες εξυπηρέτησης του τομέα καθαριότητας να είναι τεράστιες,

Επειδή, η έλλειψη προσωπικού τα τελευταία χρόνια είναι σημαντική με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην εξυπηρέτηση και του ευαίσθητου από πολλές απόψεις τομέα καθαριότητας,

Επειδή, ο προγραμματισμός της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης έγινε καλόπιστα και εν αγνοία της επικείμενης έκδοσης της Π.Ν.Π. της 30ης Δεκεμβρίου 2015, με αποτέλεσμα αν και πρόκειται επί της ουσίας για έναν ενιαίο αριθμό συμβάσεων, να υφίσταται ερμηνευτικό ζήτημα διάκρισής τους λόγω της αυστηρής γραμματικής διατύπωσης του άρθρου 12 της Π.Ν.Π.,

Επειδή, σε λίγες ημέρες και ειδικότερα στις 11, στις 17 και στις 19.9.2016, λήγουν σαράντα τρεις (43), τρεις (3) και μία (1) συμβάσεις αντίστοιχα, με αποτέλεσμα η ανάγκη επίλυσης του προβλήματος να καθίσταται επιτακτική και άμεση, προτείνεται η νομοθετική ρύθμιση του θέματος με παράταση της σχετικής προθεσμίας.

Β. Προτεινόμενη Διάταξη

Άρθρο…

Η αυτοδίκαιη παράταση των ατομικών συμβάσεων που προβλέφθηκε με την  παράγραφο 1 του άρθρου 167 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 της ΠΝΠ «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.», της 30ης Δεκεμβρίου 2015 (Α΄ 184), περιλαμβάνει και όσες συμβάσεις υπεγράφησαν έως τις 31.1.2016."